အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) တည္ေထာင္ခြင့္က်

0
646

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ ထားသည့္ ” အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါတီ”သည္အမ်ိဳးသမီး ပါတီ (မြန္) အမည္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည္ဟု ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ကအေၾကာင္းၾကားလာေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ မိသန္းရွင္ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွအမ်ိဳးသမီးပါတီဟူသည့္ အသုံးအႏႈန္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိအမ်ိဳး သမီးမ်ားအတြက္ကိုယ္စားျပဳသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အတြက္ ယင္းနာမည္အစား အမည္သစ္ေ႐ြး၍ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီး ဟူသည့္စကားရပ္၏ ေရွ႕သို႔မဟုတ္ေနာက္တြင္သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္တင္ျပန္ ရန္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကအေၾကာင္းၾကားခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
” ေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမည္ကိုျပန္ျပင္ခိုင္းထားတာကို ကၽြန္မတို႔ ျပန္ၫွိႏႈိင္းလိုက္ေတာ့ေနာက္မွာမြန္ဆိုတဲ့ စာတစ္လုံး တိုးလာတာေပါ့” ဟု မိသန္းရွင္ ကေျပာသည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းၾကားစာအရေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ ဒု ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အျမန္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေကာ္မရွင္သို႔ ေလၽွာက္ရန္ႏွင့္ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ေလၽွာက္ထားရန္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာအမ်ိဳး သမီးပါတီျဖစ္လာမည့္ ယင္းပါတီကို မြန္အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ထူေထာင္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ၁၅ ဦး ေကာ္မတီျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ပါတီ ထူေထာင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူခြင့္ရရွိေရး အတြက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီကိုတည္ေထာင္ခဲ့ကာလာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ကိုအေျချပဳၿပီး အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု သိရသည္။
” လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ႏိုင္ငံေရး လုပ္တယ္ဆိုတာ က လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ဘယ္လို ရွိေနလဲ၊ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကိုသြားေနလဲ၊ အဲဒီေပၚမွာမွဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာဆုံးျဖတ္ၿပီး လုပ္ရင္ေကာင္းမယ္” ဟု မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္က်န္ရစ္ကေျပာသည္။