တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေရအရည္အေသြး မွတ္တမ္းတင္မည္

0
581

တနသၤာရီတိုင္း အတြင္း သတၱဳတြင္း မ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား၊ ျမစ္ ေခ်ာင္း မ်ားရွိ ေရထုအရည္အေသြးကို ေ႐ြ႕လ်ား သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ တိုင္းတာေရးကိရိ ယာမ်ားျဖင့္ ေမလ ေနာက္ဆုံးအပတ္မွ စတင္ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ လာပါက ေရအရည္အေသြး ထိခိုက္မႈ ရွိ/မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ မွတ္တမ္း တင္ထားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။
“စက္႐ုံအလုပ္႐ုံေတြ၊ ထားဝယ္ ျမစ္လိုအေနအထားမ်ိဳး၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းေတြလိုမ်ိဳးေတြကို အဓိကထား လုပ္ရမွာေပါ့”ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။
စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားမွ စြန္႔ပစ္သည့္ ေရေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္မႈရွိ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက စြန္႔ပစ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ သယံဇာတ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးဟန္ဝင္းသိန္းကမူ ယခုကဲ့ သို႔ မွတ္တမ္းျပဳမႈမ်ိဳးကို လြတ္လပ္သည့္ တတိယ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုက ေကာက္ယူ ပါက ပိုမိုေကာင္း မြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

တိုင္းအတြင္း ေရအရည္အေသြး အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ေလထု အရည္အေသြးတိုင္း ကိရိယာ မ်ားကိုပါ တပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။