ထားဝယ္-ထီးခီးလမ္း ဧၿပီလအၿပီး ထိုင္းဘက္မွ အဆင့္ျမႇင့္လို

0
450

ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ထိုင္းနယ္စပ္ထီး ခီးသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းကို ႏွစ္လမ္းသြားအျဖစ္ လာမည့္ဧၿပီလ အၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္လိုေၾကာင္း အီတာ လ်ံ-ထိုင္း (ITD) ကုမၸဏီမွ စီမံကိန္း အင္ဂ်င္နီယာ မစၥတာဖိုင္ဘြန္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ TEAM Consulting Engineering and Management ကုမၸဏီမွယင္းႏွစ္ လမ္း သြားလမ္းမအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း (EIA) ျပဳလုပ္ကာ ျမန္မာအစိုးရထံ တင္ျပႏိုင္ရန္အစီရင္ခံစာျပဳစုလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ ဆိုသည္။
လက္ရွိလမ္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ မည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို ျမန္ထားဝယ္ ကုမၸဏီမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းစတင္မည့္ အခ်ိန္၊ စီမံကိန္းကာလတို႔ကို မေျပာႏိုင္ ေသးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ျမန္မာအစိုးရအေပၚမွာ မူတည္ တယ္၊ ထိုင္းဖက္ကေတာ့ ဧၿပီလ ေတာင္ ၿပီးေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္” ဟု မစၥတာ ဖိုင္ဘြန္က ဆိုသည္။
(EIA အစီရင္ခံစာအတြက္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ထီးခီးေက်း႐ြာသို႔ ၁၃၈ ကီလိုမီ တာရွည္ရွိေသာ ၂ လမ္းသြားလမ္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေသာ ေလထု အရည္အေသြး၊ ဆူညံသံ၊ တုန္ခါမႈ၊ သစ္ေတာ၊ စြန္႔ပစ္ေရ၊ ယာဥ္သြားလာမႈႏွင့္ လမ္း အႏၲရာယ္ကင္းမႈတို႔ကို T EAM အဖြဲ႕မွ ပညာရွင္မ်ားက ဆန္းစစ္ေလ့ လာလၽွက္ရွိသည္။

လမ္းတေလၽွာက္ရွိ ေရ ၁၁ ေနရာကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ၁၈ ကီလိုမီ တာအနီးရွိေရမွာ ညစ္ညမ္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္း TEAM ကုမၸဏီထံမွ သိရ သည္။
လမ္းအတြက္ EIA လုပ္ေဆာင္မႈ သည္ မတ္လအၿပီး ေပးအပ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ျပန္လည္စိစစ္အတည္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ စီမံကိန္းစီ မံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဟန္စိန္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ အတည္ျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ လမ္းတစ္ခုလုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးစီးမည့္အခ်ိန္ ကို မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

” တစ္ခုလုံးကိုျပန္အဆင့္ျမင့္တာကက်ေတာ့ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားေတာ့ ဘဏ္ေခ်းေငြကိစၥေတြဘာေတြလည္းရွိေတာ့အခ်ိန္ကတပ္အပ္မေျပာႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္ နဲ႔ခ်ီ ၾကာေကာင္းၾကာသြားႏိုင္တယ္” ဟု ဦးဟန္စိန္က ဆိုသည္။

” မစႏိုင္ရင္သူတို႔ရက္ေ႐ြ႕ေကာင္း ေ႐ြ႕မွာေပါ့” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ယင္းႏွစ္လမ္းသြား လမ္းမအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးပါက လမ္းေၾကး ေကာက္ခံမည့္ ဂိတ္သုံးခုႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နား စခန္း၃ခုကို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးရွည္သြားေရာက္မည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို လမ္းအသုံးျပဳခ ေကာက္ခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းအင္ဂ်င္နီယာက ေျပာသည္။