ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ အသုံးစရိတ္ တင္ျပလာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၉ ဦးရွိ

0
439

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔အထိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသုံး စရိတ္တင္ျပလာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၂၉ ဦးရွိေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အသုံးစရိတ္အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပ ရမည္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

“သတ္မွတ္ရက္အတြင္း တင္ျပ ႏိုင္ျခင္း မရွိရင္ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္း သူအျဖစ္ ေၾကညာခံရမယ္”ဟု ခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က ေျပာသည္။
လက္ရွိ အသုံးစရိတ္ တင္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား သတ္မွတ္ေငြ ေၾကးထက္ ပိုမိုသုံးစြဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခြင့္အာမခံေငြ က်ပ္ သုံးသိန္း အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မဲဆြယ္ခြင့္ျပဳ လိုက္သည့္ေန႔မွ စတင္ အသုံးျပဳသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာထက္ ပိုမိုသုံး စြဲျခင္းမျပဳရဟု လႊတ္ေတာ္နည္း ဥပေဒ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ အမည္အား ေၾကညာသည့္ ေန႔မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္း ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္ ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာရင္းမ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး အဆင့္ထက္မနိမ့္ ေသာ တရားသူႀကီး တစ္ဦး ေရွ႕ေမွာက္၌ ျပဳလုပ္ေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာအား ပူးတြဲ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခ်ယ္ ခံသည့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇၇ ဦးရွိေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မ ရွင္က ထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။