တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၀ သိန္းနီးပါးရ

0
477

တိုင္းအတြင္း မဲေပးခြင့္ရွိသူ ဦးေရ မွာ ေနာက္ဆုံးရရွိထားသည့္စာရင္းမ်ား အရ ၁၀ သိန္းနီး ပါးရွိေၾကာင္း တိုင္းေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရ သည္။
ပုံစံ(၃-က) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိ သူဦးေရမွာ ကိုးသိန္းရွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

” အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္ေတာ့ ရွိႏိုင္ေသးတယ္။ ပုံစံ(၄-က)နဲ႔ ေလၽွာက္ တဲ့သူေတြ ထပ္လာႏိုင္ေသးတယ္” ဟု တိုင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တိုင္းဦးစီးမႉး ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္ဟုဆို ေသာ္လည္း ပုံစံ (၄-က) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထား သူဦးေရမွာ ဆယ္ဂဏန္းမၽွသာ ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦးသည္ ေဒသတစ္ခုမွ အျခား ေဒသ တစ္ခုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သည့္အခါ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု၏ မဲစာရင္းမွ အျခား မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္၏ မဲစာရင္းသို႔ အမည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ လိုလၽွင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္း ဥပေဒ ၂၆(၂) ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၂၇(၁) တို႔အရ ထုတ္ေပးထားေသာ ပုံစံ(၁၀) သို႔မဟုတ္ ပုံစံ (၉၀/၁ / နငသ) ႏွင့္အတူ လက္ရွိမဲဆႏၵနယ္ မဲစာ ရင္း၌ မိမိအမည္ကို ပယ္ဖ်က္၍ အျခားမဲဆႏၵ နယ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလႊာ ပုံစံ(၄-က) ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေကာ္မ ရွင္ အဖြဲ႕ခြဲသို႔ တင္သြင္းရမည္ဟု သက္ဆိုင္ ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္း ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းတင္ျပခ်က္အတိုင္း မွန္ကန္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မ ရွင္ အဖြဲ႕ခြဲက ခြင့္ျပဳ၍ မဲစာရင္းမွ ပယ္ ဖ်က္ၿပီးေၾကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္ သည့္ ပုံစံ (၄-ခ) ကို ထိုသူအားေပးရမည္။ ထိုသူသည္ မိမိေျပာင္း ေ႐ႊ႕ေနထိုင္ သည့္ မဲဆႏၵယ္ မဲစာရင္းတြင္ မိမိအမည္ကို ထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ေနရာ၏ အိမ္ေထာင္စုဇယားႏွင့္ ပုံစံ (၄-ခ) တို႔ ပူးတြဲ၍ ေတာင္းဆိုလႊာပုံစံ (၃) ကို တင္သြင္းလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက မဲစာရင္း၌ ထည့္သြင္း ေပးရမည္။

ယင္းသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕လာေသာ မဲဆႏၵနယ္၌ ထိုသူသည္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ ခြင့္ရွိသည္ဟု အထက္ပါ နည္းဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၄ သိန္းေက်ာ္ ရွိသည္။