မဲစာရင္း ေၾကညာဘုတ္မ်ားအတြက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြး/ေကာက္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ ေငြေကာက္ခံ

0
533

မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေၾကညာဘုတ္မ်ား အတြက္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြး^ေကာ္ က ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားထံမွ ေငြေၾကး ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ နယ္ ေ႐ြး^ေကာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရပ္^ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၏ အစည္း အေဝးတြင္ မဲစာရင္း ေၾကညာဘုတ္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည့္ သုံးထပ္သားတစ္ခ်ပ္လၽွင္ က်ပ္ငါးေထာင္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
အဆိုပါ သုံးထပ္သားတစ္ခ်ပ္လၽွင္ က်ပ္ ငါးေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးသြင္း ရမည့္ ေငြမွာ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ အေထြေထြ အသုံးစရိတ္ က်ပ္ငါးေသာင္းထဲမွ ေပး သြင္း ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ / ေက်း ႐ုံးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လုံး၀ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လို သူၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

” ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျဖစ္ေစခ်င္ ပါ တယ္။ ေကာ္မရွင္က ခ်ေပးထားတာ မလုံေလာက္ လို႔ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးေတြက ျဖည့္စြက္ၿပီး မၽွခံေပးဖို႔ စာနဲ႔ တရားဝင္ ၫႊန္ၾကား မယ္ဆိုရင္ မၽွခံေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပဲ” ဟု အထက္ပါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ဆိုသည္။
လက္ရွိ အေနအထားမွာမူ ရပ္ / ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမ်ားထံသို႔ စက္ တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာဘုတ္တစ္ခုလၽွင္ တစ္ေသာင္း က်ပ္ ႏႈန္းေပးသြင္းရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေၾကညာ ဘုတ္ေျပာင္း / လက္ခံ မွတ္ တမ္း (ျဖတ္ပိုင္း)တစ္ခုႏွင့္ ေၾကညာ ဘုတ္ တစ္ခုလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ေပး သြင္းရမည့္ မွတ္တမ္း (ျဖတ္ပိုင္း)တစ္ခု စုစုေပါင္း ျဖတ္ပိုင္း ႏွစ္ခု ေပးပို႔ထားၿပီး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းအေပၚ ျဖတ္ပိုင္းႏွစ္ခု ေပးပို႔ထားျခင္းအေပၚ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မသိရေသးေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉး အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

ယင္းျဖတ္ပိုင္းႏွစ္ခုတြင္ ေၾကညာ ဘုတ္တစ္ခုလၽွင္ က်ပ္တစ္ေသာင္း ႏႈန္း ေပးသြင္းရန္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖတ္ပိုင္း ကိုသာ စာရင္း စစ္ေဆးခံရန္ လိုအပ္ၿပီး ေၾကညာဘုတ္တစ္ခုလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ ေသာင္းႏႈန္းေပးသြင္းရန္ ေဖာ္ျပထား သည့္ ျဖတ္ပိုင္းကိုမူ စာရင္းစစ္ေဆးခံရန္ မလိုဟု ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြး^ေကာက္ ေျပာ ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စာေရးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

က်ပ္တစ္ေသာင္း ႏႈန္းေဖာ္ျပ ထား သည့္ ျဖတ္ပိုင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေငြစာရင္း စစ္ေဆးခံရန္ ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ ႏႈန္းေဖာ္ျပထားသည့္ ျဖတ္ပိုင္းမွာ အမွန္ တကယ္ကုန္က်သည့္ ပမာဏကို ကာမိ ေစရန္ ေထြ / အုပ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြး / ေကာ္တို႔ ၫွိႏႈိင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ဒုဦးစီး မႉး ေဒၚဝါဝါခ်ိဳက ဆိုသည္။

“ေၾကညာ ဘုတ္တစ္ခ်ပ္ကို ေျခ ေထာက္ေရာ၊ ေဘာင္ပါ က်ပ္ ၂၂၅၀၀ က်သင့္တာပါ။ တိုင္းေကာ္မရွင္က က်ပ္ တစ္ေသာင္းပဲ ခ်ေပးေတာ့ ရပ္ေက်းေတြကို က်ပ္ ငါးေထာင္စီ က်ခံေစၿပီး လိုတာကို အိတ္စိုက္ၿပီး လုပ္ေပးထားတာ” ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက မဲစာရင္းကပ္မည့္ သုံးထပ္သားမ်ားအတြက္ တစ္ခ်ပ္လၽွင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားေပၚ အေျခခံကာ ရပ္/^ေက်း အုပ္စုတစ္စုလၽွင္ ပ်မ္းမၽွ ၃ ခ်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ရပ္ / ေက်းအုပ္စု ၄၃ အုပ္စုကို ခြင့္ျပဳေပး ခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။
ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံး တစ္ခု စီက တစ္လလၽွင္ရရွိသည့္ အေထြ ေထြ အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ငါးေသာင္ထဲမွာ အနည္းဆုံး အထပ္သား ၂ခ်ပ္ ကပ္ သည့္ ရပ္^ေက်းက ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း ႏွင့္ အမ်ားဆုံး အထပ္သား ၄ ခ်ပ္ကပ္သည့္ ရပ္^ေက်းက ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္း ေပး ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။