တိုင္းအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလၽွာက္ထားသူ ၁၇၈ ဦးရွိ

0
459

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ရန္ ေလၽွာက္ထားသူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၇၈ ဦးရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၅ ဦးအပါအဝင္ ပါတီ ၁၁ ခု မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စုစုေပါင္း ၁၇၈ ဦးေလၽွာက္ထားၿပီးခ႐ိုင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အသီးသီးက ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ကစၿပီး စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရ သည္။

စိစစ္ၿပီးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းကို ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါေကာ္မရွင္က ေျပာ သည္။
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ခံရပါက ေနာက္တစ္ ေယာက္ အစားထိုးခြင့္ မရွိဘဲ၊ တစ္ပတ္အတြင္း အယူခံျပန္ဝင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီ တို႔က တိုင္းအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အား လုံး ၄၃ ေနရာစလုံးကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး တ.စ.ညပါတီက မဲဆႏၵနယ္ ၃၃ ေနရာ၊ ထားဝယ္တိုင္း ရင္းသားမ်ားပါတီက ၁၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳး သားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက ၁၁ ေနရာ စသျဖင့္ ပါတီ ၁၁ ခု ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။