အီတာလ်ံ-ထိုင္း ထားဝယ္ျပန္လာမည္

0
595

ထိုင္းေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ သည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီက ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္တရပ္ မၾကာမီ ေရးထိုးဖြယ္ရွိသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခ စိုက္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။


အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီ၏ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဆုန္ခ်တ္ သီနာပြန္က အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီ သည္ ၎ပါဝင္သည့္ ထားဝယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စက္မႈဇုန္  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီ ခ်က္ကို ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေရးထိုး သြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

km-1300
ယင္း သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီက ၃၂ စတုရန္း ကီလိုမီတာ (႐ိုင္  ၂၀၀၀၀) အက်ယ္ရွိမည့္ ေျမေနရာကို ဘတ္သန္း ၂၀၀၀၀ (က်ပ္သန္း ၆၀၀၀၀၀ ဝန္းက်င္ ) ျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳကာလ မွာ အႏွစ္ ၇၀ ျဖစ္သည္။
မစၥတာဆုန္ခ်တ္က ထားဝယ္တြင္ လုပ္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ စုစုေပါင္း ဘတ္သန္း ၃၀၀၀၀ (က်ပ္သန္း ၉၀၀၀၀၀ ဝန္းက်င္) ကုန္က်ႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းကို ထပ္ခ်ဲ႕မည္ဆိုပါက ေျမဧက ၁၆ စတုရန္း ကီလိုမီတာ (႐ိုင္ တစ္ေသာင္း) ထပ္မံလို အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။
ထပ္မံလိုအပ္ႏိုင္မည့္ေျမအေနအထားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေနဆဲ ဟုလည္း ဆိုသည္။
ယင္းအစီအစဥ္အရ ထိုင္းအစိုးရက ျမန္မာအစိုးရအား အတိုးႏႈန္း ၀.၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထားဝယ္မွ ထိုင္းနယ္စပ္ သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ၁၃၇ ကီလိုမီ တာရွည္လ်ားသည့္လမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေငြေခ်းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။
မစၥတာဆုန္ခ်တ္က ကုမၸဏီသည္ စီမံကိန္းအတြက္ ေကာင္းေကာင္း ျပင္ဆင္ ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး သည္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သြားမည္ဟု ဆို သည္။
စီမံကိန္း အစီအစဥ္အရ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သို ေလွာင္ကန္၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအငယ္စားမ်ား တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု ဆိုသည္။
ယခင္ကတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည့္လမ္းမ်ား၊ ေရတြင္းမ်ားရွိၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္ဆန္ လိမ့္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ယခင္အပတ္ကထိုင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ၾကား ေရးထိုးခဲ့သည့္ အႀကိဳနား လည္မႈ စာခၽြန္လႊာ memorandum of intent (MoI)  အရ ဂ်ပန္ကစက္မႈဇုန္၏ ဒီဇိုင္းႏွင့္ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္သြား မည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အေကာင္ အထည္အေဖာ္ေရး ပင္မကုမၸဏီ (Special Purpose Vehicle-SPV) တြင္ အခ်ိဳးက်ပါဝင္မည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း ဂ်ပန္က မည္မၽွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသး ေပ။
စီမံကိန္း၏ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၊ ဒီဇိုင္းအေသးစိတ္ႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ကို သုံးႏွစ္အတြင္း အေသးစိတ္ခ်မွတ္ သြားမည္ဟု ဆုန္ခ်တ္ကဆိုသည္။