တိုင္းအတြင္း ေက်း႐ြာ ဆယ္႐ြာကို ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးမည္

0
475

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ေက်း႐ြာဆယ္႐ြာကို   ေက်း႐ြာ ေျမငွားဂရန္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရ သည္။


ယခင္က ၿမိဳ႕ဧရိယာမ်ားတြင္ သာ ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ရွိၿပီး ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေျမငွားဂရန္ မရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆယ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာစီ ေ႐ြးခ်ယ္၍ ယင္းသို႔ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ သိရသည္။
” ႐ြာေတြကိုက ၿမိဳ႕နယ္ အေထာက္ အကူျပဳ ေကာ္မတီကို ေ႐ြးခိုင္းတာပါ” ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသိန္း ေအာင္က ေျပာသည္။
ေက်း႐ြာေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးရန္ အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေက်း႐ြာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ေျမတိုင္းရန္အတြက္ ေျမ စာရင္းဌာနႏွင့္ ေက်း႐ြာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ တို႔က မၾကာမီလုပ္ငန္း စေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာသည္။
အထက္ပါ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေက်း႐ြာ ေျမငွားဂရန္မ်ားကို ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉး ပါဝင္သည့္ ေက်း႐ြာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ မ်ားထံတြင္ ေလၽွာက္လႊာေတာင္းယူ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ၿပီး စက္တင္ဘာလကုန္ အထိ သုံးလအတြင္းအၿပီး ထုတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ေက်း႐ြာေျမငွားဂရန္မ်ားကို ေဆာက္ ထားသည့္ အေဆာက္အဦႏွင့္ တည္ေန ရာအေနအထားအေပၚ မူတည္၍ ၁၀ ႏွစ္ မွ ႏွစ္၃၀ သက္တမ္းရွိ ဂရန္မ်ားကို ထုတ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ အမ်ားဆုံး ငါးဧက အထိ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဂရန္ထုတ္ေပးရန္ နယ္နိမိတ္ တိုင္း တာရာတြင္ ေျမစာရင္းဌာနႏွင့္ အတူ ေက်း႐ြာ အေထာက္ အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြား ေနသည့္ေျမမ်ား၊ တရား႐ုံးတြင္ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေျမမ်ားကို ထုတ္ေပး မည္မဟုတ္ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး ဦးသိန္းေအာင္က ဆိုသည္။
ေလၽွာက္ထားလိုသူသည္ နာမည္၊ မွတ္ပုံတင္ နံပါတ္ႏွင့္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈအေန အထားတို႔ကို ေလၽွာက္လႊာတြင္ ျဖည့္ကာ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း  သိရသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း ႐ြာေလး႐ြာတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ထုတ္ေပးရ မည့္ ေက်း႐ြာေျမငွား ဂရန္ ၁၀၀၀ ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း အထက္ပါ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရ သည္။
ထို႔အျပင္ အျခားေက်း႐ြာမ်ား ကို လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်း႐ြာ ေျမငွား ဂရန္မ်ား ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေက်း႐ြာ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးမည့္ ေက်း႐ြာမ်ား
၁) ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ – ေက်ာက္ရပ္ ေက်း႐ြာ၊
၂) ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ – ပုလဲကူေက်း႐ြာ
၃) ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ – သက်က္ ေတာေက်း႐ြာ
၄) သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ကၿမိဳင္ ေက်း႐ြာ
၅) ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ – အဂၤေမာ္ (ေ႐ႊျပည္တန္)ေက်း႐ြာ
၆) ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ – စခန္းသစ္ ေက်း႐ြာ
၇) ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ – တိုေက်း႐ြာ၊
၈) တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ – ဘန္းလမြတ္ (ေသာင္ျဖဴ)ေက်း႐ြာ
၉) ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ – ခလုံထ ေရာင္းေက်း႐ြာ
၁၀) ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ – ေအာက္ လိပ္ေက်း႐ြာ