အလင္းေရာင္အတြက္ ေရနံဆီမီးကို တတိယအမ်ားဆုံးသုံး

0
471

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလင္းေရာင္အတြက္ေရနံဆီမီးကို တတိယအမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေနေၾကာင္း ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မရလဒ္အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။


တိုင္းအတြင္း မီးအလင္းေရာင္ အတြက္ပုဂၢလိက မီးစက္ျဖင့္အသုံးျပဳ သည့္အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္မွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအသုံးအမ်ားဆုံးမွာဖေယာင္းတိုင္မီးျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အစီရင္ခံစာအရသိရသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အိမ္ေထာင္ စုစုစုေပါင္း ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ေရနံဆီမီးအသုံးျပဳသည့္ အိမ္ေထာင္စုငါး ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာ တြင္ေဖာ္ျပသည္။
ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မရလဒ္အရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈအနိမ့္ဆုံး ေဒသမွာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး လၽွပ္စစ္မီးအသုံးျပဳမႈ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း သန္းေခါင္ စာရင္း ရလဒ္ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနား တြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလင္းေရာင္အတြက္ အဓိကအသုံးျပဳသည့္ မီးအမ်ိဳးအစားအလိုက္အိမ္ေထာင္စုအေရအတြက္

ေနရာ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု လၽွပ္စစ္မီး ေရနံဆီမီး ဖေယာင္းတိုင္မီး ဘက္ထရီမီး မီးစက္ ေရအားလၽွပ္စစ္(ပုဂၢလိက) ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး

(ပုဂၢလိက)

အျခား(ဆိုလာျပား)
 ထားဝယ္ခ႐ိုင္   ၁၀၄၀၉၂  ၄၆၅၇  ၁၈၇၉၈   ၁၉၃၄၉ ၇၁၇ ၅၂၄၂၅ ၁၀၃၉ ၂၂၆၉ ၆၃၈
ၿမိတ္ခ႐ိုင္    ၁၃၂၉၁၉ ၁၅၅၁၁ ၂၈၈၇၂   ၃၁၄၄၈ ၈၆၆ ၅၄၁၈၁ ၈၂၅ ၄၁၂၃ ၁၂၉၃
ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္     ၄၆၀၈၈  ၂၅၈၆ ၂၆၀၄   ၁၁၂၈၀  ၆၁၂ ၂၇၂၁၈ ၃၇၆  ၈၇၉  ၅၃၃
တနသၤာရီတိုင္း   ၂၈၃၀၉၉ ၂၂၇၅၄ ၅၀၂၇၄    ၆၂၀၇၇ ၂၁၉၅ ၁၃၃၈၂၄ ၂၂၄၀   ၇၂၇၁ ၂၄၆၄