ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ဌာနခြဲ ၄၀ နီးပါးေဆာက္ရန္ တင္ဒါေခၚ

0
532

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယခု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာႏွင့္ ဌာနခြဲ ၄၀ နီးပါးကိုေဆာက္လုပ္ရန္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွတဆင့္အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါေခၚယူထားသည္။


ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ဌာနခြဲမ်ားကို ထားဝယ္တြင္ ၅ ခု၊ သရက္ေခ်ာင္းတြင္  ၄ ခု၊ ေလာင္းလုံးတြင္ ၄ ခု၊ ေရျဖဴတြင္ ၃ ခု၊ ၿမိတ္တြင္ ၂ ခု၊ ပုေလာတြင္ ၅ ခု၊ ကၽြန္းစုတြင္ ၃ ခု၊ တနသၤာရီတြင္ ၃ ခု၊ ေကာ့ေသာင္းတြင္ ၂ ခုႏွင့္ဘုတ္ျပင္းတြင္ ၅ ခု စုစုေပါင္း ၃၇ ခုကိုေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တင္ဒါစိစစ္ ေရးေကာ္မတီမွတိုင္းျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမႉး႐ုံးတြင္ ေၾကညာထားသည္။
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန / ခြဲအေဆာက္အဦမ်ား ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအျပင္ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္မိခင္ကေလး က်န္းမာေရးဌာနအေဆာက္အဦမ်ား၊ အ ေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လူနာေဆာင္ႏွင့္ ဆရာဝန္ အိမ္ရာမ်ား၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၆ ကုတင္ဆံ့ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံတစ္႐ုံ၊ ထားဝယ္သူနာျပဳ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၿမိတ္သားဖြား သင္တန္းေက်ာင္းတို႔တြင္ အေဆာက္အဦမ်ား စသျဖင့္ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွတဆင့္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေခၚယူထားသည္။