ပန္းရဲ႕လမ္း ေတးဂီတအဖြဲ႕ ထားဝယ္တြင္ လွည့္လည္ ေဖ်ာ္ေျဖ

0
541

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ ပန္းရဲ႕လမ္း ေတးဂီတ အဖြဲ႕မွ ေဖ်ာ္ေျဖေရးယာဥ္ျဖင့္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္အတြင္း မတ္လ ၂၂ရက္ ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔ အထိ လွည့္လည္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓါတ္ပံု - ဖိုးေဇာ္
ဓါတ္ပံု – ဖိုးေဇာ္

ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနမွ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေနအထိ၊ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေနမွ ၂၄ ရက္ေန႔ညေနအထိ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ညေနမွ ၂၆ နံနက္အထိ၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၆ နံနက္မွ ၂၇ ညအထိ လွည့္လည္ ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယခင္ႏွစ္က ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း ထား ဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ ဖူးသည္။