ကံေပါက္ ဆႏၵျပ အလုပ္သမား ကိစၥ Total ျပန္ရွင္း

0
695

အလုပ္ရပ္နားခံရသျဖင့္ Total ကုမၸဏီအား  ဆႏၵျပမႈ အေပၚစုိးရိမ္ေၾကာင္း Total ကုမၸၸဏီ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ Xavier Preel က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္္ျပန္လိုက္သည္။

DSCF0193
အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ – တင့္လြင္

 

Total E & P Myanmar အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  အဆင့္ျမင့္ မူ၀ါဒကို လိုက္နာေနၿပီး  တည္ဆဲ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ႏုိင္ငံတြင္း အေကာင္းဆံုး အလုပ္သမား ခန္႔ထားျခင္း အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕ထံ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ ျပန္လည္ေျဖရွင္းထားေသာ ယင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အလုပ္အကုိင္ခန္႕ထားေရးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကန္ထရိုက္တာ ၂၅ ခုျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး Total ၏

မူ၀ါဒမွာ ကန္ထရိုက္တာ၏ အလုပ္သမား စုေဆာင္းမႈ လုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမရွိဘဲ ေဒသရွိ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးကိုသာ အားေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆိုထားသည္။

ယခင္က အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ ကန္ထရိုက္တာ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ လက္ရွိ Total ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကန္ထရုိက္တာ ကုမၸဏီတုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ႏွစ္အခ်ိဳ႕ ကုိင္တြယ္ ခဲ့ရသည္မ်ားရွိေကာင္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း Total က ဆုိသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိင္တြယ္ခဲ့ရသည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ အလုပ္ျဖဳတ္ခံထားရေသာ အလုပ္သမားမ်ား ပါ၀င္ျခင္း ရွိမရွိ ရွင္းျပထားျခင္းမရွိေပ။

UE ႏွင့္ T&E တုိ႔သည္ Total ႏွင့္ ကန္ထရုိက္သက္တမ္းကုန္ဆုံးၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔အစား Hasty Power က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း Xavier Preel က ရွင္းျပထားသည္။

Total အေနျဖင့္လည္း Hasty Power အား UE ႏွင့္ T & E ကန္ထရိုက္တာတို႔မွ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ UE ႏွင့္ T & E ကန္ထရိုက္တာ အလုပ္သမားေဟာင္း ၆၇ ဦး Hasty Power က ခန္႔အပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆုိထားသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စာလုံးေရ စုစုေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Xavier Preel ၏ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ မည္သုိ႔ ျပန္လည္ေျဖရွင္းမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ မပါရွိေပ။

UE အေနႏွင့္  ယင္းကိစၥကို မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းမည္ဆုိသည္ကုိ မသိရေသးဘဲ Total က ယင္းကိစၥကုိ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္မည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာန အဂၤလိပ္ပုိင္းသုိ႔ ေျပာဆုိထားသည္။

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုဆုိကာ Total ကုမၸဏီမွ အလုပ္သမားေဟာင္း တစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက ကံေပါက္ေဒသတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

TOTAL ကုမၸဏီသည္ နုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ဥေရာပ သမဂၢ (EU) ကခ်မွတ္ထားေသာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအလုပ္သမားမ်ားဥပေဒတုိ႔ကုိ ေလးစားလုိက္နာ က်င့္သုံးမည္ဟု ပဋိဥာဥ္စာတမ္းထုတ္ခဲ့ျခင္းကုိ လ်စ္လ်ဴရႈကာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းအၾကားျခင္းမရွိဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ အလုပ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆုိထားသည္။