သဘာ၀ေဘးအတြက္ လိုအပ္ေနေသးေသာ တြဲလက္မ်ား

0
414
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ကမာ္ၻေျမႀကီးမွာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ မ်ားလွပါၿပီ။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ အသိေပးမႈ၊ သတိေပးမႈ ေတြကို သတိမူဖို႔ရာ ေမ့ေလ်ာ့လ်က္ သိသိႏွင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ အဲသည္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ ကမၻာႀကီးကို လူသားေတြ ေပးခဲ့ၾက သည္။

ဒီေရေတာေတြ ျပဳန္း၊ သစ္ေတာသုဥ္းလ်က္၊ ေတာင္ေတြ ကတံုးျဖစ္ကာ လူသား ရဲ႕ မေတာ္ေလာဘျဖင့္ ကမာၻေျမရဲ႕ ေဂဟေဗဒစနစ္ကို ပ်က္စီးေစခဲ့ၾကသည္။

ကမာၻသည္ သူ၏ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ငိုေႂကြးၿပီေလာ။

လြန္ေလေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ကတည္းကိုက “ကမၻာေျမကို ကယ္တင္ပါ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္း ပါ။ ေဂဟစနစ္ကို မပ်က္သုဥ္းပါေစႏွင့္” ဆိုသည့္ အသိေပးခ်က္ေတြျဖင့္ ကမ္ၻာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဂဟေဗဒစနစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေစ့ေဆာ္ခဲ့ သတိေပးခဲ့ၾကေပမင့္ ေလာဘ သားေကာင္ လူသားတို႔ သတိမမူၾက၊ အေလးမထားၾက။ ယင္းသို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾက သည့္ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ကမၻာေလာက ႀကီးသည္ အေတာ္မတန္ ထိခိုက္ပ်က္စီး ခံခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္ ေတြက သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားအျဖစ္ အခ်က္ေပးကာ ေဂဟေဗဒ ပ်က္စီးျခင္း အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္  ဆင့္ကဲေသာ သဘာ၀ ေဘးေတြကို လူသားတို႔ ခပ္စိပ္စိပ္ ႀကံဳလာ ရသည္။         

ကမာ္ၻေျမ၏ သဘာ၀ေဂဟေဗဒစနစ္ ပ်က္စီးမႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ၏ အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကပ္ေဘးအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ လာၾကရ ၾကံဳေတြ႕လာၾကရသည္။ ေဘးဒုကၡ တစ္ခုကို ႀကံဳၾကရသည္ႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြ ရင္ဆိုင္ ၾကရပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေန ဆိုသည္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအခ်ိန္၊ မေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ အေျခအေနတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ ထားေသာ ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာ အေျခ အေနကို ႐ုတ္ခ်ည္းရင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပင္းထန္ ဆိုးရြားသည့္ အေနအထား ျဖစ္ကာ အေရးေပၚတံု႔ျပန္မႈ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဆိုလို ပါသည္။

အေရးေပၚ အေျခအေနကို သဘာ၀ ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနဟု တစ္ဖန္ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

သဘာ၀ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား(Natural Disaster)) မွာ

၁) ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္ျခင္း။

၂) ေလမုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္ျခင္း။

၃) ေရႀကီးျခင္း။

၄) မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း။

၅) ႏွင္းမုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္ျခင္း။

၆) ေျမငလ်င္မ်ား။

၇) ေျမၿပိဳျခင္း။

၈) မေတာ္တဆမႈမ်ား။

၉) မိုးေခါင္ေရရွားျခင္း၊ အစာေရစာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း။

လူေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား (Manmade Disaster)မွာ

၁) မီးေလာင္ျခင္း။

၂) ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း။

၃) အဏုျမဴ မေတာ္တဆမႈမ်ား။

၄) ေျမထုညစ္ညမ္းျခင္း။

၅) စစ္ေဘးအႏၲရာယ္။

စသျဖင့္ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္တို႔ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရဖူး၊ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဆဲ၊ ရင္ဆိုင္ေနၾကရဦးမည္မွာလည္း မလြဲ ဧကန္ျဖစ္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနကို အခ်ိန္မေရြး၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး၊ အသက္အရြယ္မေရြး၊ လူတန္းစား မေရြး၊ ေနရာေဒသ မေရြးရင္ဆိုင္ၾကရႏိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚ အေျခအေနတစ္ရပ္မွာ အသက္အႏ ၱရာယ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသူသည္ သင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ သင္႔မိတ္ေဆြ၊ သင့္ အေပါင္းအသင္း ၊ သင့္အမ်ိဳးအေဆြ လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ထိခိုက္ ဆံုး႐ံႈးမႈေလွ်ာ့ခ်ၾက။

အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ လာၾကသည့္အခါ  စနစ္တက် ျပင္ဆင္မႈ ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကျခင္းသည္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ရင္ဆိုင္ၾကရျခင္းထက္ အေသအေပ်ာက္ အထိအခိုက္ နည္းပါးႏိုင္ပါသည္။

သာဓက ျပရလွ်င္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေသ အေပ်ာက္ မ်ားခဲ့သေလာက္ မၾကာမတင္ ျဖစ္ေသာ  ၂၀၁၉ ေမ ၃ရက္က ယင္းနာဂစ္ ႏွင့္ ျပင္းအားတူ ဆိုင္ကလုန္း ဖာနီ (Fani) မုန္တိုင္းသည္ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္ အထိအခိုက္၊ ေသေၾက ပ်က္စီးမႈမ်ားစြာ ကြာသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါ သည္။

သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ မက်မီ ျပင္ဆင္ျခင္း။

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တစ္ခုကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ဖို႔ အေျခခံမူ ထားရွိပါသည္။ ရင္ဆိုင္ ၾကရာတြင္လည္း အဆင့္အလိုက္ ျပင္ဆင္ ရင္ဆိုင္ၾကရ၊ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဏမန ီင်နေ်အနမ ဏနမငသိ ဆိုရမည့္ အႀကိဳကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ ၾကရသည္က အေရးပါလွပါသည္။

ပဏာမအားျဖင့္ လက္ရွိ အေျခအေန၊ အေနအထားႏွင့္ လတ္တေလာ အေနအထားကို သံုးသပ္ခ်က္က အေရးပါပါသည္။ မိမိေဒသတြင္ ရွိေနႏိုင္သည့္ ကပ္ေဘး အႏၱရာယ္ အေနအထားမ်ားကို ႏွစ္အလိုက္ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကဖူးသည့္ အတိတ္ကာလ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ကာ ေလ့လာလ်က္ ဦးစားေပး ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိေဒသ၏ ေဘး က်ေရာက္ႏိုင္ သည့္ လူဦးေရႏွင့္ မိမိေဒသ ေျမမ်က္ႏွာ သြင္ျပင္အေနအထား၊ ေဘးလြတ္ဇုန္ အေျခ အေနႏွင့္ သဘာ၀ေဘး က်ေရာက္လာပါ က လူအမ်ားကို ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ားကို တင္ႀကိဳ တြက္ခ်က္ ျပင္ဆင္လ်က္ မိမိတို႔ သဘာ၀ ေဘးအႏ္ၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သတိေပးခ်က္ရသည္ႏွင့္ ယင္းစုရပ္မ်ားသို႔ အလ်င္အျမန္ ေရာက္ရွိစု႐ံုးႏိုင္ရန္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထားၾကရပါသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္း လူဦးေရအတြက္ရယူႏိုင္မည့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသက္ကယ္ ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ စုေဆာင္းလ်က္ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံရရွိ ေထာက္ပံ့ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္တြက္ဆကာ ျပင္ဆင္ထားၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ ႏွင့္အတူ လက္တြဲ ကူညီကယ္ဆယ္ႏိုင္မည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား အင္အားႏွင့္ စနစ္က်ေသာ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္း၊ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားကို လက္ခံမႈ၊ နာခံမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ၊ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ ရန္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ထားၾက ရပါ၏။

ယင္းမွသာလွ်င္ အထိအခိုက္ နည္း ပါးမည္သာမက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ျပႆနာ အမ်ားစုကိုပါ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာ ေပါင္ ေျမၿပိဳမႈ ေဘးတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ေသာ ႏြားတစ္ေကာင္အား အေသအခ်ာ တာလပတ္ျဖင့္ ေႏြးေထြးစြာ အုပ္ၿပီး အသက္ ကယ္အဖြဲ႕မွ ကယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ ေန႔မနက္ လင္းသည့္အခါ ႏြားအေရခြံသာ က်န္ခဲ့ျပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မရွိ သည့္အျဖစ္မ်ိဳး၊ ယင္းေျမၿပိဳမႈတြင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုမွ ကားတစ္စီး ေျမၿပိဳရာတြင္ ပါ၀င္ နစ္ျမဳပ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သျဖင့္ ယင္း ကုမၸဏီအဖြဲ႕ ၀င္တို႔မွ အသက္ကယ္လုပ္ငန္းတြင္ အားႏွင့္မာန္ႏွင့္ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကၿပီး ယင္းတို႔ ၏ ေမာ္ေတာ္ကား ဦးေခါင္းပိုင္း ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာခ်ိန္ မိုးခ်ဳပ္သျဖင့္ ျပန္သြား ၿပီး ေနာက္မနက္ ျပန္လာၾကည့္သည့္အခါ သူတို႔ ေဖာ္ထားခဲ့သည့္ ကားကို ျပားခ်ပ္ သည္အထိ ထုရိုက္ နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးခံထား ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးတို႔တြင္ တာ၀န္ခံသူ မရွိခဲ့ၾက။

ယင္းသို႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္သည့္ ဧရိယာတြင္ လုပ္ေဆာင္ သည့္ ကယ္ဆယ္ကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္မႈ၊ အဆင့္လိုက္ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ ခံမႈ လိုအပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ယင္းတို႔ကို ႀကိဳတင္ ညိႏိႈင္း စီစဥ္လ်က္ မည္သူက တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမည္ ကို ကနဦးကတည္းကိုက အစီအမံမ်ား ျပတ္သားစြာရွိလွ်င္ ျပႆနာ နည္းပါလိမ့္မည္။

သဘာ၀ေဘး ကယ္ဆယ္ေရးမွာ အားလံုး အႏၱရာယ္ကင္းေရး (Safety)သည္ အဓိက။

ႀကိဳတင္ သိႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတြင္ ဥပမာ မုန္တိုင္း အႀကိဳကာလတြင္ အမ်ားျပည္သူကို သတိေပး ႏိႈးေဆာ္လ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားသင့္သည္မ်ားကို  အဆင့္အလိုက္ အသိေပးကာ အႏၱရာယ္အဆင့္ က်ေရာက္ မည့္အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ေရႊ႕ေျပာင္းၾကဖို႔ သတိေပးၾကရပါသည္။

သဘာ၀ေဘး က်ေရာက္သည့္ ကာလတြင္ သတိေပးခ်ိန္က မေရႊ႔မေျပာင္း ႏိုင္ဘဲ က်န္ခဲ့သည့္ လူအမ်ားကိုလည္း ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ရာေဒသမွ ေဘးလြတ္ရာဇုန္သို႔ ကယ္ဆယ္ ေရႊ႕ေျပာင္း ၾကရပါသည္။ သည္အေျခအေနသည္ တကယ့္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ပါ သည္။  ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရေဘးတြင္ ယင္းသို႔ အေျခအေနတြင္ ညတြင္းခ်င္း လူအေျမာက္ အျမားကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ ရွာေဖြေရႊ႕ ေျပာင္းကာ ကယ္ဆယ္ခဲ့ၾကရပါသည္။

မေမ့မေလ်ာ့ သတိထားၾကရမည့္ အခ်က္မွာ Safety ဆိုသည့္ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရး ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳ ေရးဆိုရာတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မွ အကယ္ဆယ္ခံရမည့္ လူမ်ားသာမက ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ပါ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းေရးကို မေမ့မေလ်ာ့ သတိထားၾကရ ပါသည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ပစ္ၥည္း ပစ္ၥယမ်ား အစီအမံမ်ား အသင့္ ရွိေနသင့္ ပါသည္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ တစ္ေန႔က ေညာင္ပင္ကြင္း ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ သားတစ္ဦး  အသက္ေပးခဲ့ရပါသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနသည့္ ကာလတြင္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိသူမ်ား ကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ အသက္ကယ္ ကုသျခင္းအျပင္ စားနပ္ရိကၡာ မျပတ္လပ္ေရး၊ ေရေကာင္းေရသန္႔၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစ္ၥည္းမ်ား မျပတ္ရရွိေရးႏွင့္ အညစ္ အေၾကးမ်ား ေဘးကင္းစြာ စြန္႔ထုတ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရးကို အေလးေပးၾကရပါသည္။ ထိုကာလသည္ အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ရက္ အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလ

ထို႔ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္မူ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ေနထိုင္ေရး အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ စား၀တ္ေနေရး၊ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးေပး ၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အဆင့္အလိုက္ ကာလအလိုက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ၾကရာတြင္ အႏုစိတ္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ထားျခင္းက ပိုေကာင္းမြန္ပါသည္။ ပိုမို စနစ္တက် ျဖစ္ေလေလ အထိအခိုက္ အဆံုးအ႐ႈံး နည္းေလေလ ျဖစ္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခန္းက႑။

အဓိကအားျဖင့္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို အစိုးရမွ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံ ၾကရပါသည္။ မိမိတို႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ရသည့္ အႏၲရာယ္သည္ ဘယ္အဆင့္လဲ ဆိုသည္ကို လူမႈကြန္ရက္မွ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ မရွိ၊ မေသခ်ာသည့္ေပၚပင္ သတင္းမ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ မရပါေခ်။

တရား၀င္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ ထားသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တုံ႔ျပန္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီမွ တရား၀င္ ျဖစ္ေသာ တိက်ေသခ်ာေသာ  သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျပည္သူသို႔အခ်ိန္ ႏွင့္ တေျပးညီ ထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။ ရပ္ေက်း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္မ်ားမွ တရား၀င္ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ ေျမျပင္အေနအထားကို ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ လ်က္ တိက်ေသခ်ာေသာ၊ သတင္းအခ်က္ အလက္ေပးေသာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖစ္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္သင့္ပါသည္။

လူမႈကြန္ရက္တြင္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္က အေရးႀကီးလွပါၿပီဟု တင္ကာ မွ်ျဖင့္ ယင္းေဒသအေျခအေနကို ျခံဳငံုမိ မည္ မဟုတ္သလို ယင္းသို႕ လူမႈကြန္ရက္ ေပၚမွ မတက္လာႏိုင္ေတာ့ပါဘဲ သဘာ၀ ေဘးကို ရင္စီးခံၾကရရွာသူ ဘယ္မွ် ရွိႏိုင္ သည္။ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဧရိယာ သည္ ဘယ္ေလာက္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး လူဦးေရ ဘယ္မွ် အိမ္ေထာင္စုမည္မွ် ေဘးအႏၱရာယ္အတြင္း ရွိေနသည္ကို တရား၀င္ ေၾကညာေပးသင့္ပါသည္။

ယခု ရက္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ယင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ တု႔ံျပန္ကာကြယ္ ေရးေကာ္မတီမွ တရား၀င္ သတင္း ေၾကညာ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ ယင္းေကာ္မတီမွ လက္ရွိ ဘယ္ ေဒသ၏ သဘာ၀ေဘးသည္ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္မွ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ တု႔ံျပန္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိသည္။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္က ေဘးကိုေတာ့ တိုင္း အဆင့္မွ အကူအညီ လိုအပ္သည္။ ဘယ္ၿမိဳ႕ ကိုေတာ့ ဗဟိုအဆင့္ အကူအညီ ရယူရမည္ စသည္တို႔အျပင္ ဘာေတြ ရွိၿပီး ဘာေတြ လိုအပ္သည္ကိုပါ တစ္ပါတည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လ်က္ လွမ္းလက္ အစံုကို ကမ္းလ်က္ ကူမည့္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ၾကသင့္ပါသည္။

ယခုမူကား ျဖစ္သည့္ေဒသကို ပရဟိတ အဖြဲ႕ေတြ ၀ုန္းဒိုင္း ေရာက္ရွိၾက ကယ္ဆယ္ေရးေတြ လုပ္ေနၾကသည္အထိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ တရား၀င္မေတြ႔ သလို ဘယ္လို ဘယ္သူ႔ကို ဆက္သြယ္ရ မည္။ ဘာေတြ ကူညီလွဴဒါန္းရမည္ ဆိုသည္ ကိုလည္း မေၾကညာႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ ေပ်ာက္ဆံုးေနပါသည္။

ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕မ်ား  ျဖစ္ပြားရာေဒသသို႔ အလ်င္ အျမန္ေရာက္ရွိၾကျပီး လိုအပ္ေသာ ကယ္ ဆယ္မႈမ်ား၊ ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ၾကသည္ကိုသာ ေတြ႕ၾကရေသာ္လည္း သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမႈ အလြန္ နည္းပါးပါသည္။ သတင္းအခ်က္ အလက္ ဟူရာတြင္ အႏၱရာယ္ သတိေပး ခ်က္မ်ားအျပင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ အေျခ အေန၊ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ တရား၀င္ျဖစ္ေသာ အစိုးရ မွ ဖြဲ႔စည္းေသာ ပါတီ အေရာင္အဆင္း ကင္းေသာ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္လ်က္ တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္ၾကသင့္သည့္ လုပ္ ေဆာင္ၾကရမည့္ အလုပ္အမ်ားစုမွာ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားကသာလွ်င္ စလုပ္ေန ၾကရသည္က အားမရစရာ ျဖစ္ပါသည္။  

သို႕ေသာ္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား လုပ္ေဆာင္ မႈသည္ ၿပီးျပည္႕စံုသည္ မဆိုႏိုင္ပါ။ ယင္းတို႔သည္ တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္ အာဏာရသူမ်ား မဟုတ္သည့္ အတြက္ ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေနရာအႏွံ႕ အထိ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေ၀ငွ ျဖန္႕ေ၀ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိႏွင့္ပါသည္။

အံုလိုက္က်င္းလိုက္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ား၊ စုရပ္မ်ားတြင္သာ ေထာက္ပံ့ေပးလွဴႏိုင္ ၾကျပီး  လမ္းပန္းသင့္ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရရွိေသာ ပစ္ၥည္းမ်ား ပိုလွ်ံေနသေလာက္ ခဲခက္ေသာအရပ္မ်ား ေဒသမ်ားသို႔ အကူအညီ မေရာက္ရွိၾက။

ယင္းသို႔ အျဖစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေအာင္ လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားပါ သာတူညီမွ် မွ်တစြာ အကူအညီရေအာင္ အစိုးရမွ တရား၀င္ တာ၀န္ေပးထားသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသင့္ ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္ ယင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဘယ္သူကမွ တရား၀င္ မထုတ္ျပန္ မေၾက ညာႏိုင္ၾကပါ။ တနသၤာရီတိုင္းတြင္လည္း ယင္းသို႔ တရား၀င္ျဖစ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားမွ တရား၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသင့္လင့္ကစား ကိုယ္ပိုင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွသာ သတင္းထုတ္ျပန္ေနၾကသည္ကလည္း အားရစရာ မဟုတ္ပါ။

သို႔ျဖစ္ေစကာမူ  ေရရွည္တည္ ေဆာက္ၾကရမည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးကာလအထိ ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည္ မွာလည္း ထိုတရား၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စနစ္တက်ျဖစ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး ေကာ္မတီ ေကာ္မတီပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္မွ် ထိခိုက္မႈရွိေနျပီး ဘယ္အကူ အညီ လိုအပ္ေနသည္။ ဘယ္လို ကူညီ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သတင္းထုတ္ ျပန္သင့္ပါသည္။ ယခု ႀကံဳခဲ့ၾကရေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ တု႔ံျပန္မႈမ်ားတြင္ သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး မေတြ႔ၾကရ။ အားမရ  စရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ီးမြမ္းသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ ထက္ျမက္ တက္ၾကြမႈသည္ အားရစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသအတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မတက္ေစေရးအတြက္ ကြင္းဆင္း ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ မျပတ္ မလပ္ေရးအတြက္ မလႊဲေတာင္ ကားလမ္းပိုင္းကို အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္သလို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပည္သူသို႔ လူမႈကြန္ရက္မွ အသိေပးသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ခ်ီးမြမ္းသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻေျမႀကီးမွာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ေတြ မ်ားလွပါၿပီ။

ကမာ္ၻေျမႀကီးသည္ သူ၏ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားကို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အား သတိေပး ေခါင္းေလာင္း ထိုးေခ်ၿပီ။

မ်ားျပားလွစြာေသာ ေဂဟစနစ္ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ိဳးစံုသည္ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ ကမၻာေျမအား ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္။

ခပ္စိပ္စိပ္ ႀကံဳလာရေသာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကံဳခဲ့ၿပီး ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္တို႕မွ အားနည္းခ်က္မ်ား ကို သံုးသပ္လ်က္ ႀကံဳရဆဲ ျဖစ္ေသာ ေဘးမွ အလ်င္အျမန္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရး ၀ိုင္းၾက၀န္းၾက ကူၾကလ်က္ ေနာင္ ႀကံဳရ လတၱံ႔ေသာ ေဘးတုိ႔အား အထိအခိုက္ အပ်က္အစီး နည္းႏိုင္သမွ် နည္းေအာင္  ညီညြတ္ေသာ အားျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ရင္ဆိုင္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႕ေသာ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါ ေသာ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူ ၾကရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စနစ္တက် ဦးေဆာင္လ်က္ ေဒသတြင္း ပရဟိတ အင္အားစုမ်ားကို စည္းရံုးလ်က္ ညီညြတ္ေသာ အင္အားျဖင့္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံလ်က္ အင္တိုက္အားတိုက္ ျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း တိုက္ တြန္းလိုပါ၏။

ကိုရိုးေဆး