ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္မ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပိုထိန္းရန္ လိုသည္

0
391
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္မ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပိုထိန္းရန္ လိုသည္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ထုတ္ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္ အတဲြ ၆ အမွတ္ ၅၁ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအပတ္တြင္ အထက္ပါ အာေဘာ္ႏွင့္ ေခါင္းစဥ္တူေသာ္လည္း အက်ယ္တ၀င့္ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးကို တိုင္းအတြင္း စာဖတ္သူမ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆ၀ါးေတြးေတာႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တစ္ခါခါ အမွတ္တမဲ့ အ႐ိုးစြဲထင္ျမင္ ေနတတ္သည့္ အရာတစ္ခုမွာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးမွာ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ေခၽြတာေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေသာ ေနထိုင္စားေသာက္ပုံစံမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမ်ားကို ေငြေၾကး ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးၾကပုံကို မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အၿမဲမျပတ္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။

ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေငြ ေၾကးတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းလမ္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သူ႔ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သူ လုံးပန္းေနရတတ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းေရးဘက္ကို ဦးစားမေပးႏိုင္ ရွာလွေပ။ ထိုေၾကာင့္ပင္လွ်င္ သာမန္လူတို႔၏ အျမင္တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုသည္မွာ ခ်မ္းသာ သူမ်ား၊ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ ပိုဆိုင္သည္ဟု ပိုထင္သြားတတ္သည္။

ယင္းအယူသည္ တက္တက္စင္ ေအာင္ လြဲသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသည္ ကမာၻတစ္၀န္းလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုထိန္းရန္ လိုပါသည္။

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာအနက္ ႏွစ္ခ်က္ကို အေလးေပး ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ပထမအေၾကာင္းရင္းမွာ ေငြေၾကး ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္စားေသာက္လုပ္ကိုင္မႈ အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အဓိက မွီခို ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆင္းရဲ ျခင္းမွာ မ်ားစြာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ မိသားစုမ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ကို မ်ားစြာ မွီခိုေနရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဓိက စီးပြားေရး ပုံစံမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရး၊ ငါးဖမ္းျခင္း စသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ မ်ားစြာ မွီခိုရေသာ စီးပြားေရးပုံစံ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ပ်က္၍ မိုးေခါင္ေရႀကီးပါက စိုက္ပ်ိဳး သီးႏွံမ်ား ထုတ္ႏႈန္းက်မည္၊ ပိုမိုပူေႏြး လာပါက ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပ်က္လာမည္၊ ငါးအရအမိ က်လာမည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ လူအမ်ား ငတ္မြတ္ကာ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္လာမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမွာ သစ္ေတာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတို႔အေပၚ အမွီျပဳထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ သုံးပုံႏွစ္ပုံမွာ ယင္းက႑မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုခု ပ်က္ စီးယိုယြင္းပါက လူအမ်ားစု မွီခိုေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေတာ့သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေႏြတြင္ ေရရွားျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္းတို႔ ႏွစ္စဥ္နီးပါး ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူအမ်ားစု၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ယိုယြင္းေစလ်က္ ရွိသည္။

အိမ္နီးခ်င္း အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရခက္လာသျဖင့္ လယ္သမား မ်ား အေႂကြးတင္လာၾကသည္။ ေနာက္ဆုံး အေႂကြးလည္း မဆပ္ႏိုင္၊ ေရြးစရာလည္း လမ္းမရွိေသာအခါ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆုံး စီရင္လိုက္ၾကသည္။ ၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္ တည္းတြင္ အိႏိၵယ၌ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆုံး စီရင္ေသာ လယ္သမားဦးေရ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း လယ္ သမား ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို အဆုံးစီရင္ခဲ့ၾကသည္။

ထမင္းငတ္၍ ေသေသာ “မသာ”မရွိဟု ေခတ္အဆက္ဆက္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္ မ်ိဳးရွိလာသည္။ အေသအခ်ာ သုေတသန ျပဳထားျခင္း မရွိသျဖင့္ ကိန္းဂဏန္း အေရ အတြက္ အတိအက် မသိရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ လယ္သမားအခ်ိဳ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ အဆုံးစီရင္ေသာ အမႈ တခ်ိဳ႕ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယင္းအျပင္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရွာၿပီး ရရာ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အရြယ္ ေကာင္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ထြက္ စီးပြားရွာ ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးငယ္ အမ်ားစုမွာလည္း ၿမိဳ႕ျပရွိ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရာက္လာၾကသည္။

အေရွ႕တီေမာတြင္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ မွီခိုေနရသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္လာသျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အေရွ႕တီေမာတြင္ အစားအေသာက္ အဟာရျပည့္စြာ မစားႏိုင္ေသာ လူဦးေရ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာသည္။ ယင္း မွာ အာရွတြင္ အဆိုး၀ါးဆုံး ရာႏႈန္း ျဖစ္ သည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ အေရွ႕တီေမာတြင္ ႏွစ္စဥ္ ငါးလခန္႔မွာ အစားအေသာက္ ရွားပါးၿပီး ၀လင္စြာ မစားရေသာ ရာသီ (Hungry Season) ဟုပင္ ရွိလာသည္။

ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ စီးပြားေရး ပုံစံမွာ ပညာေရး၊ နည္းပညာ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ စသည့္ က႑မ်ားအေပၚ အေျခခံထားၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို တိုက္႐ိုက္ မွီခိုအသက္ေမြးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ေပ။ ထိုေၾကာင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ပ်က္သည့္တိုင္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးပုံစံ၊ အသက္ေမြးမႈတို႔ ပ်က္မသြားပါ။

ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ပ်က္ပါက အသက္ေမြးမႈပါ ပ်က္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပိုထိန္းဖို႔ လိုသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ခုခံအားနည္းသည္။

မည္သည့္ကိစၥတြင္ မဆို ခုခံအားနည္း သျဖင့္ ရာသီဥတုပ်က္ခ်ိန္၊ မိုးႀကီး၊ ေရႀကီး၊ မိုးေခါင္၊ အပူဒဏ္ မည္သည့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကိုမဆို တြန္းလွန္ခုခံ အားနည္းပါးသည္။ ခံရလွ်င္လည္း ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားထက္ ပိုခံရေလ့ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံ၊ လမ္းတံတား၊ လူမႈဘ၀ တည္ေဆာက္ပုံမွာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေငြေၾကး ခ်ိဳ႕တဲ့ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေအာင္ထက္ အေျခခံ အားျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးကို ဦးစားေပး ရရာ သဘာ၀ေဘး တစ္ခုခု ျဖစ္ပါက ပ်က္စီးလြယ္ၿပီး အဆုံးအပါး မ်ားသည္။

အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္လည္း မူလကပင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ျပည့္မီေအာင္ မ်ားစြာ အားထုတ္ေနရရာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံႏိုင္ေသာ အေဆာက္အအုံ၊ နည္းပညာ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ရန္ ၀န္ေလးၾကသည္။ လာမည့္ေဘး ေျပးေတြ႕သည္ ေပါ့ဟူေသာ အယူအဆက ပိုမ်ား သည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္ သဘာ၀ေဘးကာ ကြယ္ျခင္းထက္ ျဖစ္မွ ကူၾက၊ ကယ္ၾကသည္က ပိုမ်ားသည္၊ ျဖစ္မွ အရပ္ကူပါ လူ၀ိုင္းပါ ျဖစ္ၾကသည္က ပိုမ်ားသည္။

ပို၍ ကံဆိုးေသာ အခ်က္မွာ ဆင္းရဲ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကမၻာႀကီး၏ အပူေႏြး ဆုံး ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိရာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဒဏ္ကို ပိုခံရသည္။ ပိုလြယ္ေအာင္ ဆိုရပါက ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္ မွာမ်ားမွာ အီေကြတာ မ်ဥ္းတစ္ေလွ်ာက္ ပိုမ်ားရာ ကမၻာႀကီး ပိုေႏြး၊ ပိုပူလာပါက ထိုအပူဒဏ္ကို ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္ မ်ားက ပိုခံရမည္ျဖစ္သည္။

အပူဒဏ္သည္ အပူဒဏ္ သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ရာသီဥတု ပ်က္ျခင္း၊ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ပ်က္သျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ရန္ ခက္ခဲလာျခင္းတို႔ ျဖစ္လာမည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အျခားေရြးစရာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္စရာလည္း မရွိရာ လူထုကို ပိုဆိုးေသာ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ရာ ေရာက္သြားေတာ့သည္။

ထိုေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးသျဖင့္ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္ျဖစ္လာပါက ဆင္းရဲသူမ်ားမွာ ခ်မ္းသာသူမ်ားထက္ ပိုခံရသည္။ ပိုခုခံအား နည္းပါးသည္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမွာ ဆင္းရဲသူမ်ား အတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ပိုအေရးႀကီးသည္။

ပို၍ ပြင့္လင္းလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မူ၀ါဒ အသီးသီးခ်မွတ္ရာ၍ မတူကြဲ ျပားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာမူ၀ါဒ Gender Policy မ်ားကို နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ Cross Cutting အျဖစ္ ထည့္သြင္းေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ယႏၲရားကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ အဂတိလိုက္ စားမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို နယ္ပယ္အသီးသီး ျဖစ္ မျဖစ္မေနပါရမည့္ Cross Cutting မူ၀ါဒအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရး စသည္တို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

ထိုနည္းတူ အေရးႀကီးလာသည္မွာ သဘာ၀၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ က်င့္သုံး ေရး အေရးႀကီးလာသည္။ တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္၊ အဖြဲ႕အစည္း အလိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး အသိပညာရွိရန္၊ စြမ္းအင္ေခၽြ တာရန္ မူ၀ါဒမ်ားထားရွိရန္ အေရးႀကီး လာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးလာျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္မွာ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ အရာရာတိုင္းကို အတြင္းမွ လိႈက္စားမည့္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာ သည္။ ထိုေၾကာင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး အစိုးရ ပုဂ္ၢလိကမေရြး သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး (စြမ္းအင္ေခၽြတာေရး) တို႔ကို ေက်ာ႐ိုးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုလာသည္။

တစ္ကမာၻလုံးရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ပိုလိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုမွီခိုေနရရာ နယ္ပယ္ အလိုက္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသိရွိရန္ ပိုအေရး ႀကီးသည္။

ရွင္းရွင္းဆိုရေသာ္ ဆင္းရဲေလေလ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မွီခိုရေလေလ ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဆင္းရဲ ေလေလ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုထိန္းသိမ္းရန္ လိုေလေလ ျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရမ်ား အေနႏွင့္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္ယြင္းေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရး နည္းလမ္းမ်ား ပိုသုံးရန္ လိုေလေလ ျဖစ္သည္။

ခြန္းသု