တစ္ႏွစ္အတြင္း တနသၤာရီအစိုးရ အေပၚ အားရသူ ထက္ဝက္ က်ဆင္း

0
694

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ စတင္ တာဝန္ယူခဲ့ေသာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ယခု ဧၿပီလတြင္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
တနသၤာရီအပတ္စဥ္က တနသၤာရီ တိုင္းသူတိုင္းသား ၁၀၀ ဦးအား စစ္ တမ္းတစ္ခု ေကာက္ခံခဲ့ရာ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕၏ ၂ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္အားရသည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၆ ဦး သာ ရွိေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ တိုင္း အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ အားရသူ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။

အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူစဥ္ ရလဒ္ ထက္ ထက္ဝက္က်လာျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ႏွစ္သားအစိုးရအတြက္ စစ္ တမ္းေကာက္ခဲ့ဖူးရာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္အားရသူ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။
တိုင္းအစိုးရ ၂ ႏွစ္ျပည့္စစ္တမ္းအား ပ်မ္းမၽွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ျပည္သူ ၁၀ ဦးႏႈန္းျဖင့္ အလႊာအသီးသီးမွ အလုပ္ အကိုင္အသီးသီး လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား က်ပန္း ေမးျမန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၉ ႏွစ္မွ ၇၃ ႏွစ္အ႐ြယ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီး ၃၅ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၆၅ ဦးကို ေမးျမန္း စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။
တနသၤာရီ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္တစ္ ဦးျဖစ္သည့္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က လည္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ျပည္သူတို႔ ေက်နပ္ ႏိုင္မည္မဟုတ္သည္ကို တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သုံးသပ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။

“(အားမလိုအားမရ) ျဖစ္တဲ့ဟာ ေပၚမွာ သဘာ၀က်တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္၊ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေက်နပ္ႏိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (အစိုး ရအဖြဲ႕)လည္း သုံးသပ္မိတယ္ေပါ့”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုပါသည္။
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ေအာက္ေျခ အထိ မေရာက္ေသးသည္ကလည္း လူထု ၏ အားရေက်နပ္မႈ မရွိႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အထူး သျဖင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား က ေအာက္ေျခအထိ မေရာက္ေသးဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုပါသည္။
စစ္တမ္းအရ တိုင္းအစိုးရ၏ စီးပြား ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္အေပၚ အားရေက်နပ္မႈ ရွိသူ ၂ ရာ ႏႈန္းသာရွိၿပီး အားမရသူ ၆၂ ရာႏႈန္း ရွိေနသည္။ အသင့္အတင့္အားရသူ ၁၈ ရာႏႈန္းရွိၿပီး မသိဟု ေျဖသူ ၈ ရာႏႈန္း ရွိသည္။

စီးပြားေရးတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးတက္လာသည္မွာ ခရီးသြားက႑ဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။
“သိသိသာသာ တက္လာတာက ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ ေဒသရဲ႕ ပထဝီအေနအထားအားျဖင့္ နဂိုကတည္း ကလည္း စိတ္ဝင္စားျခင္းခံရတဲ့ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ေျဖေလၽွာ႔မႈေတြ လုပ္သင့္သေလာက္ လုပ္လိုက္တယ္ေပါ့ ေနာ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒါနဲ႔ဆက္စပ္ေန တဲ့ ကုမၸဏီေတြ လုပ္ငန္းရွင္ေတြမွာေတာ့ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနတာေတြေတာ့ ရွိေနေသးတယ္ေပါ့”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာ သည္။

ယင္းသို႔ ခရီးသြားက႑ ပိုမိုတိုး တက္လာေၾကာင္း မည္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားကို အေျခခံေျပာဆိုသနည္း ဟု တနသၤာရီမဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြ က ေမးခြန္းထုတ္လာသည္။
“ခရီးသြားလုပ္ငန္းက သူတို႔ရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းအရ တိုးတက္ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာေတာ့ မတိုးတက္ေသးဘူး”ဟု ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ေဒသခံမ်ား ဝင္ေငြ ရရွိမည့္ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္လာေသးဘဲ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ပုံစံမ်ိဳးသာ ရွိေသးေၾကာင္း ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

၂ ႏွစ္ျပည့္စစ္တမ္းတြင္ တိုင္းအစိုး ရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚ က႑ခြဲ၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ အားရေက်နပ္မႈရွိသည္ဟု အမ်ားဆုံး ေျဖဆိုၾကသည့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ပင္ ေက်နပ္ အားရသူ ၃၉ ရာႏႈန္းသာ ရွိေလသည္။ က်န္က႑ အသီးသီးအတြက္မူ ေက်နပ္ အားရသူ ၁ ရာႏႈန္းႏွင့္ ၁၆ ရာႏႈန္း ၾကားတြင္သာ ရွိေလသည္။
ေက်နပ္အားရမႈ ရာႏႈန္းအနည္းဆုံး က႑မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းအစိုးရ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး ေက်နပ္အားရသူ ၁ ရာႏႈန္းသာ ရွိသည္။
အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ က်ၿပီဆိုသည့္ေနရာတြင္ အသိပညာနည္း ပါးသူမ်ားထံ ေငြၫွစ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၿပီး အဓိက လာဘ္စားမႈ အမ်ားဆုံးမွာ ရဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရျဖဴ ၿမိဳ႕မွ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက စစ္တမ္းတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ၿငိဳးရန္စမရွိဘဲ အုပ္စုဖြဲ႕႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္း ကလည္း ျပည္သူတို႔အတြက္ ေက်ာမလုံ ျဖစ္ရေၾကာင္း စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ခံစားေနရေၾကာင္း ထားဝယ္ေဒသခံ အခ်ိဳ႕က ဖြင့္ဟၾကသည္။
စစ္တမ္းအရ တိုင္းအစိုးရ၏ ျပည္သူ အသံ နားေထာင္မႈတြင္ အားရေက်နပ္ သူ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လူထုႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈတြင္ အားရေက်နပ္သူ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဝဖန္ခံႏိုင္မႈတြင္ အားရ ေက်နပ္သူ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“တိုင္းအစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ အာဏာမရခင္ႏွင့္ အာဏာရရွိၿပီးအခ်ိန္တို႔တြင္ ျပည္သူ တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ မ်ားစြာကြာျခား သြားပါသည္။ သူတို႔၏ လက္ရွိေနရာ တည္ၿမဲေရးအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္”ဟု ေကာ့ေသာင္း ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕မွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက စစ္တမ္းတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။
ေကာ့ေသာင္းမွ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကမူ အစိုးရ အား “မေဝဖန္ရဲပါ”ဟု စစ္တမ္းတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
တိုင္းအစိုးရ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ တိုင္းတြင္းသားမ်ား အားမရဆုံး က႑မ်ားမွာ လၽွပ္စစ္၊ ေျမယာျပႆနာ ေျဖရွင္း ႏိုင္မႈ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးၾကည္လႈိင္ကလည္း လၽွပ္စစ္က႑အတြက္မွာ လုပ္သာလုပ္ေနရေသာ္လည္း အားရသည့္အဆင့္သို႔ မေရာက္ေသးဟု ဆိုသည္။
ေျမယာျပႆနာမ်ားမွာလည္း ထိ ေရာက္ေအာင္ျမင္ ၿပီးျပတ္သည္အထိ ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္းမ်ိဳး မေတြ႕ရေသးဟု တိုင္းတြင္းသားမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။
“ေျမယာကိစၥဆိုလည္း ေလေပၚမွာ ပဲ အိမ္ေဆာက္ေနတာက မ်ားေသးတာ ကိုး”ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

တနသၤာရီအပတ္စဥ္မွ တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ၂ ႏွစ္ကာလ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ အင္တာဗ်ဳးခြင့္ရရန္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ ေရးအရာရွိမွတစ္ဆင့္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ေသာ္ လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မအားလပ္ေၾကာင္း၊ ေျဖဆိုရမည့္ေမးခြန္းမ်ားအား စာျဖင့္ ေရးေပးခဲ့ပါက အားလပ္ခ်ိန္တြင္ ေျဖဆို မည္ဟု ကိုယ္ေရးအရာရွိမွ တစ္ဆင့္ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေၾကာင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား စာ ျဖင့္ေရးသားေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၾကားရက္မ်ား တြင္ သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖဆိုျခင္းမရွိေသးဟု ကိုယ္ေရးအရာရွိမွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။
ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မအားလပ္၍ ေမးခြန္းမ်ား မေျဖေသး ေၾကာင္း ကိုယ္ေရးအရာရွိက ျပန္လည္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂ ႏွစ္တာျဖတ္ သန္းမႈအတြင္း အဓိက အားနည္းခ်က္မ်ား မွာ ကတိလြယ္လြယ္ေပး စကားကၽြံတတ္ ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ အထိန္းအေထျပဳမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုျခင္း၊ လူထုအသံကို နားမေထာင္တတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းက ေျပာသည္။
“ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုေတာ့ ျဖစ္သြား တယ္။ အဲဒါက ျပည္သူေတြက လုပ္ လိုက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈသာ ျဖစ္တယ္၊ အစိုးရကလုပ္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမဟုတ္ ဘူး။ မဲနဲ႔ ျပည္သူေတြက အစိုးရ တစ္ရပ္ ကို ေျပာင္းလဲလိုက္တာေလ”ဟု ဦးေအးမင္း က ေျပာသည္။

“ဒါေပမဲ့ တို႔ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ အစိုး ရမ်ိဳး ျဖစ္မလာဘူး။ ဝမ္းနည္းစရာ အရမ္း ေကာင္းတယ”
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကမူ တိုင္းအစိုးရ၏ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေက်နပ္ႏွစ္ၿခိဳက္ သူမ်ား တျဖည္းျဖည္းနည္းလာျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ပါတီအား လူထုေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ၾကသည္။
သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ၂ ႏွစ္ တာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေပၚ လုံး၀ အားမရခဲ့ေသာ္လည္း တတ္စြမ္းသမၽွ ႀကိဳးစားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား မေအာင္ျမင္ ရျခင္း၏ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္မွာ ဌာန အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈအပိုင္း မ်ားတြင္ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဥပေဒမ်ားအား ျပန္သုံးသပ္ကာ ေျဖေလၽွာ႔ေပးရန္လို ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။
“အားမရတာေတာ့ လုံး၀ အားမရ ဘူး၊ ကိုယ္တတ္စြမ္းသေလာက္ ကိုယ္ စြမ္းဥာဏ္စြမ္း ရွိသေလာက္ေတာ့ လုပ္ထားပါတယ္။ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ အားရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆို တာကိုေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ က်န္တဲ့ သက္တမ္းေတြမွာ ထပ္ႀကိဳးစား ဖို႔ေတာ့ ရွိတာေပါ့”ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။