“၃၀၀ က်ပ္ထက္ ပိုမိုေကာက္ခံခြင့္ မျပဳပါဘူး ” – တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေလးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

0
624
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေလး

ကံေပါက္ဂက္စ္လၽွပ္စစ္စီမံကိန္းမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးသည့္အခါလၽွပ္စစ္ ဝန္ေဆာင္ေပးမည့္ေက်း႐ြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ယခင္မီးေပးသူမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္စုံတစ္ရာရေစရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေလးကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။

တနသၤာရီ။    ။ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးသူ (မီးေပးသူ) ဆိုတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်း႐ြာ ေတြမွာ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈ မ်ားရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မီးေပးသူဆိုေသာစကားရပ္ကို ရွင္းလင္းစြာသိပါရေစခင္ဗ်ား။

ဦးခင္ေလး။    ။ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္ အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဓာတ္အား စနစ္ရွိတဲ့ေနရာေတြမွာမီးေပးသူ (သို႔မဟုတ္) ျဖန္႔ျဖဴးသူဟာ  လၽွပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္မွာအခ်ိဳ႕ေသာၿမိဳ႕နယ္ေတြ မွာ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့လုပ္ငန္းကိုပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြကဌာနကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေတာင္းခံၿပီး ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ျပည္သူကိုေရာင္းတဲ့ေဈးႏႈန္းဟာ ဌာနကသတ္မွတ္ထားတဲ့ေဈးႏႈန္းအတိုင္းသာေရာင္းခ်ခြင့္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီဟာ လၽွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးတဲ့ဓာတ္အားကိုျပည္သူကို တဆင့္ျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကိုလုပ္ကိုင္သူသာျဖစ္ပါတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေလး
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးခင္ေလး

အဲသလိုပဲကံေပါက္မွ ဓာတ္အားကို   ေက်း႐ြာေတြအေရာက္   တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ ဓာတ္အားလိုင္းေတြသြယ္တန္း ေပးခဲ့ၿပီး   ေက်း႐ြာမ်ားရဲ႕ မီးလင္းေရးကိုလုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မီးေပးသူျဖန္႔ျဖဴးသူဟာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသာလၽွင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်း႐ြာ မီးလင္းေရး    ေကာ္မတီ(သို႔) ပုဂၢလိက တစ္ဦးဦးမွအဲဒီမီးကို     တဆင့္ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးပါက သူဟာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံမွမီးကို တဆင့္ယူၿပီး ေက်း႐ြာအတြင္းကိုျဖန္႔ျဖဴးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူသာျဖစ္ပါတယ္။ မီးေပးသူဟာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ သာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္အထက္ပါအတိုင္း ျပည္သူသို႔ေရာင္းခ်တဲ့ ဓာတ္အားကတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက သတ္မွတ္တဲ့ေဈးႏႈန္းအတိုင္း သာေရာင္းခ်ခြင့္ရွိပါသည္။
တနသၤာရီ။    ။အသစ္ဖြဲ႕စည္း ထားတဲ့ေက်း႐ြာ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီနဲ႔ ယခင္လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴး သူတို႔အၾကား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အျငင္းပြား မႈေတြျဖစ္ေပၚေန တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ထုံး လုပ္နည္းက ဘယ္လို ရွိပါသလဲ၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးသူရဲ႕အခန္းက႑နဲ႔ မီးလင္းေရးေကာ္မတီရဲ႕အခန္းက႑တို႔ကိုရွင္းလင္းစြာသိခ်င္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
ဦးခင္ေလး။    ။ေက်း႐ြာအတြင္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးသူ ဟာ ေက်း ႐ြာမီးလင္းေရး ေကာ္မတီရဲ႕ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ မွာရွိရပါ မယ္။ ဒါမွလဲ ဃသညအမသူ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမယ့္ ဝန္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္သူဟာ ေကာ္မတီမွာ အဖြဲ႕ဝင္(သို႔) အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ပါေနတာမို႔ မီးလင္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့အခက္အခဲအေျခအေနေတြကိုတင္ျပေဆြး ေႏြးခြင့္ရွိပါ တယ္။
တနသၤာရီ ။    ။ ယခင္မီးေပး သူကအခုအခ်ိန္မွာဘယ္လိုအခန္း က႑မွာ ရွိေနပါသလဲခင္ဗ်ား။
ဦးခင္ေလး။    ။ ယခင္လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးသူဟာ ၿမိဳ႕နယ္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔မီးလင္းေရး ေကာ္မတီသစ္ မွာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါတယ္။ သူကဆႏၵအေလၽွာက္ျငင္းပယ္မယ္ ဆိုရင္လည္း ျငင္းပယ္ႏိုင္တယ္။
တနသၤာရီ။    ။တခ်ိဳ႕႐ြာေတြမွာမီးလိုင္းႀကိဳးကိစၥအျငင္းပြား ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကဘာပါလဲ။
ဦးခင္ေလး။     ။ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာ မွာမီတာတပ္ဆင္စဥ္ကလိုင္း ေၾကးပါေကာက္ခံၿပီး တပ္ေပးခဲ့ရင္ အဲဒီေက်း႐ြာက မီးလိုင္းႀကိဳး ေတြကိုေက်း႐ြာကပိုင္ပါတယ္။
တနသၤာရီ။    ။ေက်း႐ြာ တစ္႐ြာမွာလၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈကိုသိရွိႏိုင္ဖို႔မိန္းမီတာတစ္လုံးထား ရွိမယ္လို႔သိရပါတယ္။  လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ႀကဳံေတြ႕ေလ့ရွိ ေသာ ယူနစ္ဆုံး႐ႈံးမႈ၊ မီးခိုးျခင္း စတဲ့ျပႆနာေတြအတြက္  ဝန္မပိေစဖို႔ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးသူ(သို႔) မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ားသို႔ဘယ္လို ကူညီေပးဖို႔စီမံထားပါသလဲခင္ဗ်ား။
ဦးခင္ေလး။    ။ေက်း႐ြာမွအိမ္တစ္အိမ္ခ်င္းအလိုက္ကိုယ္စီ ကိုယ္ စီအိမ္သုံး မီတာမ်ား တပ္ဆင္ထားရတာကိုသိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္။  မိန္းမီတာတင္ဆင္ထားမယ္ဆိုတာအဲဒီေက်း႐ြာအတြင္း ယူနစ္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ တစ္နည္းအားျဖင့္မီးခိုးမႈေတြကိုစိစစ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္တပ္ဆင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
မိန္းမီတာက ယူနစ္နဲ႔တစ္႐ြာလုံး သုံးတဲ့ ယူနစ္ကို ယွဥ္ၾကည့္လို႔ျဖစ္သင့္ တဲ့ ယူနစ္ဆုံး႐ႈံးမႈထက္ မ်ားေနမယ္ဆိုရင္ေက်း႐ြာမီးလင္းေရး  ေကာ္မတီနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး မီးခိုးမႈမ်ား၊ ယူနစ္ဆုံး႐ႈံးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကိုသိရွိရန္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရင္း အသိပညာေပးျဖန္႔ေဝ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
တနသၤာရီ။    ။လၽွပ္စစ္ ဓာတ္ အား သုံးစြဲမႈမ်ားလာရင္လိုအပ္ တဲ့လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ႏိုင္ရန္အတြက္အခ်ိန္ကာ လတစ္ခုအေနျဖင့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ဒီဇယ္မီးစက္ကိုအကူေမာင္းေပး ရမည္လို႔ သိရပါသည္။ အရန္မီးစက္ႏွင့္ပတ္သက္၍သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား ရွိပါသလား။
ဦးခင္ေလး။    ။ေက်း႐ြာမ်ားမွာလၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈ ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားလာပါေစ ဒီဇယ္မီးစက္ကိုအကူေမာင္း ေပးဖို႔မလိုပါ ဘူး။ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ဓာတ္အား ေပးႏိုင္ဖို႔တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္အားကိုႀကိဳက္သေလာက္သုံးၿပီး က်သေလာက္ရွင္း႐ုံပါပဲ။
တနသၤာရီ။    ။သုံးစြဲသည့္ ဓာတ္အားကိုလုံေလာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴး ႏိုင္ဖို႔ဘယ္လိုစီမံထားပါသလဲ။
ဦးခင္ေလး။    ။ဓာတ္အား လုံလုံေလာက္ေလာက္ျဖန္႔ျဖဴး ႏိုင္ဖို႔အတြက္လက္ရွိငွားရမ္း သုံးစြဲေနတဲ့ကုမၸဏီကလိုသေလာက္စက္ အေရအတြက္ကို ၃ လ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းအၾကားၿပီး ထပ္မံငွားရမ္း ႏိုင္ဖို႔ၫွိႏႈိင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္
တနသၤာရီ။               ။လၽွပ္စစ္ ဓာတ္ အား သုံးစြဲခကိုကနဦး တစ္ယူနစ္လၽွင္ ၃၀၀ က်ပ္ေကာက္ခံမယ္လို႔ အသိေပး ထားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေက်း႐ြာ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီ(သို႔) မီးေပး သူေတြကမီးသုံးနည္းတဲ့အတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔အခက္အခဲရွိတယ္လို႔သိရပါသည္။
အဲလိုအေျခအေနအတြက္ဘယ္လိုစီမံထားပါသလဲ။
ဦးခင္ေလး။    ။တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဟာ အျမတ္အစြန္း ရရွိ ဖို႔အတြက္မီးလင္းေရးကိုလုပ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေဒသအတြင္းက ျပည္သူမ်ား ဓာတ္အားခသက္သာစြာအသုံးျပဳႏိုင္ေရးကိုရည္႐ြယ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိလာပါကအသင့္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဓာတ္အား လိုင္း မ်ားကို ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ေပး ထားသည့္သေဘာလည္း ျဖစ္တယ္။ အခုေက်း႐ြာေတြမွာ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကိုလုပ္ ကိုင္မယ့္သူေတြဟာ တိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီကမလုပ္မေနရလို႔ တာဝန္ေပးထားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ ဆႏၵအေလၽွာက္လုပ္ကိုင္ေတြပဲျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔သူတို႔အေနနဲ႔မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္မီးလင္းေရး ေကာ္မတီကေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တနသၤာရီ။    ။ ဝန္ေဆာင္မႈ စရိတ္ကာမိေစရန္ႏွင့္ ေရရွည္ လုပ္ငန္း ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုယ့္ရပ္႐ြာအစီအစဥ္နဲ႔က်ပ္ ၃၀၀ ထက္ပိုမိုေကာက္ခံႏိုင္ပါသလား။ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္သီးျခား ေကာက္ခံလို႔ရပါသလား။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲခင္ဗ်ား။
ဦးခင္ေလး။    ။တိုင္းေဒသႀကီး မီးလင္းေရး ေကာ္မတီဟာ ျပည္သူမ်ား သက္သာစြာနဲ႔ ဓာတ္အား သုံးစြဲေရးကိုေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့က်ပ္ ၃၀၀ ထက္ပိုမိုေကာက္ခံခြင့္မရွိပါဘူး။
လၽွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ေျဖၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနစ္မွာ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိလာမယ္ဆိုရင္ ဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိသုံးစြဲေနတဲ့အျခားေဒသမ်ား နည္းတူလၽွပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းထားအတိုင္းေဆာင္႐ြက္ပါမယ္။
တစ္ယူနစ္ ၃၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ဟာ ေရရွည္လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ ေဆာင္မႈအတြက္သီးျခား ပိုမိုေကာက္ခံမည့္အစား ျပည္သူလူထု သက္သာေစရန္ကိုသာ ရည္းမွန္းခ်က္ထားရွိေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။
တနသၤာရီ။            ။တျခား ဘာေျပာခ်င္တာေတြရွိေသးသလဲခင္ဗ်ား။
ဦးခင္ေလး။    ။တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရႀကီးၾကပ္မႈ နဲ႔ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့တိုင္းေဒသႀကီး မီး လင္းေရး ေကာ္မတီဟာ ကိုယ့္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ ျပည္သူေတြ လိုလားေနတဲ့လၽွပ္စစ္မီးရရွိရန္ႏွင့္ ဓာတ္အားခကို သက္သာစြာသုံးစြဲႏိုင္ေရး အတြက္ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
တစ္ယူနစ္ကို ၃၀၀ က်ပ္ဆိုေပမယ့္ေနာင္တျဖည္းျဖည္း ဓာတ္ အား တိုးတက္သုံးစြဲမႈမ်ားျပားလာပါက ဓာတ္အားခကိုတစ္ယူနစ္လၽွင္ ၃၀၀ က်ပ္မွ ၂၉၀ က်ပ္၊ ၂၈၀၊ ၂၇၀ က်ပ္စသျဖင့္တျဖည္းျဖည္းေလၽွာ႔ခ်သြား မွာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာလိုပါတယ္။
မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား အေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ေက်း႐ြာမွယ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈေလၽွာ႔နည္း ေစေရး၊ ဗို႔အားျပည့္၀စြာ သုံးစြဲႏိုင္ ေရးနဲ႔  ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈနည္းပါး ေရးတို႔ကိုေစတနာ ထား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုရင္မေအာင္ျမင္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
တနသၤာရီ။ ။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။