အမ်ိဳးသမီးပါတီအမည္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ေကာ္မရွင္ အေၾကာင္းၾကား

0
854

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ” အမ်ိဳးသမီး မ်ားပါတီ ” ကိုေျခာက္လေက်ာ္ၾကာမွ ယင္းအမည္အစား အမည္ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ပါတီဥကၠဌမိသန္းရွင္ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးပါတီဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းသည္တႏိုင္ငံလုံးရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အမည္ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးပါတီအမည္ အစား အမည္သစ္ေ႐ြးခ်ယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ” အမ်ိဳးသမီး” ဟူေသာစကားရပ္၏ အေရွ႕သို႔မဟုတ္ အေနာက္တြင္သင့္ေလ်ာ္ရာျဖည့္စြက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ အျမန္ျပန္လည္တင္ျပရန္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကအေၾကာင္းၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသမီးပါတီထူေထာင္သူတို႔က ” အမ်ိဳးသမီးပါတီ” အမည္ကိုျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ပါတီအမည္ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠဌမိသန္းရွင္ကေျပာသည္။
” စစ္ေဆးစရာရွိတာေတြလဲ စစ္ထားၿပီးၿပီ လူလဲေပးပါဆိုလဲလဲထားေပးၿပီးမွ အခုေျခာက္လ ေက်ာ္ၾကာမွ ပါတီအမည္ျပင္ခိုင္းတာကၽြန္မတို႔ကေတာ့ပါတီအမည္ကိုေျပာင္းမွာမဟုတ္ဘူး ေျပာင္းဖို႔လဲ မစဥ္းစားထားဘူး၊ ကၽြန္မတို႔ေကာ္မရွင္နဲ႔ေတြ႕မယ္ၫွိႏႈိင္းၾကည့္မယ္၊ ကၽြန္မတို႔ ဒီအမည္နဲ႔ျပည္သူလူထုက လက္ခံထားၿပီးၿပီ” ဟု ၎ကေျပာသည္။
ေကာ္မရွင္မွအမ်ိဳးသမီးပါတီအမည္ျဖင့္ပါတီမွတ္ပုံတင္ခ်ေပးျခင္းမရွိပါကလာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ လူထုေတာင္းဆိုသည့္ ေဒသတို႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟုလည္း ေျပာသည္။
မိသန္းရွင္က ” ေကာ္မရွင္ကေတာ့ ဒီအမည္က တႏိုင္ငံလုံးကိုကိုယ္စားျပဳတယ္အမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္ဆိုၿပီး ျပင္ခိုင္းတယ္၊ ေျပာင္းခိုင္းတယ္၊ ဆိုေတာ့အမ်ိဳးသမီးေရးရာဆိုရင္ေရာအမ်ားနဲ႔မဆိုင္ဘူးလား၊ တႏိုင္ငံလုံးကိုကိုယ္စားမျပဳဘူးလား၊ ၿပီးေတာ့အခုဆိုအမ်ိဳးသားပါတီဆိုၿပီးေတာ့လဲရွိတယ္၊ အဲဒါကေရာဘယ္လိုကိုယ္စားျပဳလဲ” ဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာအမ်ိဳးသမီးပါတီျဖစ္လာမည့္အမ်ိဳးသမီးပါတီကို မြန္အမ်ိဳးသမီး မ်ား ဦးေဆာင္ထူေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္က ေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦး ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ေလၽွာက္ထားခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ကာ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ကိုအေျချပဳၿပီး အျခားတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ဩြားရန္ရွိသည္။