ေတာင္ပိုင္းသားတို႔၏ သံၿပိဳင္ေတး – တနသၤာရီတိုင္း၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

0
436

သင္၏အခ်စ္ကို
ငါယုံၾကည္၏..။
ဤစကားသည္
ငါ၏ ေနာက္ဆုံးစကား ျဖစ္ေစ သတည္း..။
(တဂိုး)

ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဂဏန္း ၿငိမ္ပါၿပီ..။ တနသၤာရီတိုင္းတြင္းရွိ မဲဆႏၵ နယ္ ၄၃ ေနရာစလုံးကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)မွ မဲအျပတ္ အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရသြား၏။
ယင္းအေျဖကို တိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ ရက္သတၱတစ္ပတ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူၿပီးမွ တိတိပပ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေၾကညာ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္ မ်ားသည္ တိုင္းတြင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းတို႔ႏွင့္ ပါတီအသီးသီး အတြက္ မွတ္ေက်ာက္(သို႔) ျပည္သူ႕ဆႏၵ ျပန္တမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္သလို တိုင္းသူ တိုင္းသားတို႔၏ ဆႏၵသမိုင္းမွတ္တိုင္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပ၏။

မဲဆႏၵရွင္ ၅ ပုံ ၂ ပုံ ခန္႔ မဲေပးခြင့္ ဆုံး႐ႈံး
ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ မဲေပးပြဲကို ၾကည့္ ကာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ျမန္မာျပည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အတုယူၾကရန္ ထုတ္ေဖာ္ ဖြင့္ဟၾက၏။ တက္ႂကြလြန္းေသာ ျမန္မာျပည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ႏိုင္ငံတိုင္းမွ ခ်ီးက်ဴး ေထာပနာ ျပဳၾက၏။
သို႔ေသာ္ . . တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း၌ မဲေပးခြင့္ရသူ အလြန္နည္းခဲ့၏။ မဲစာရင္း တြင္ မပါဝင္၍ မဲေပးခြင့္ မရသူမ်ား ရွိခဲ့သလို မဲစာရင္းပါ ဦးေရ ၉၈၅၀၀၈ ဦးတြင္လည္း ၆၁၈၇၇၂ ဦးသာ မဲေပး ႏိုင္ခဲ့၏။ ၁၀ သိန္းခန္႔တြင္ ၆ သိန္းစြန္း စြန္းသာ မဲေပးႏိုင္ခဲ့၏။ ရာႏႈန္းအရ လူ ၁၀၀ တြင္ ၆၃ ဦးခန္႔သာ မဲေပးခြင့္ ရခဲ့၏။ အထူးသျဖင့္ ေလာင္းလုံး၊ ေရျဖဴ၊ သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စာရင္းရွိ မဲဆႏၵရွင္၏ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ေက်ာ္သာ မဲေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။ မဲစာရင္းရွိၿပီးသား တိုင္းအတြင္း မဲဆႏၵရွင္ သုံးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ မဲေပးခြင့္မရခဲ့သည္မွာ မျဖစ္သင့္။

check_south_electiob

မဲေပးသူ ဘာေၾကာင့္နည္း
တနသၤာရီတိုင္းသည္ ကမ္း႐ိုးတန္း တိုင္းျဖစ္၏။ ေရလုပ္သား မ်ား၏။ ယခုပြဲတြင္ ပင္လယ္ထြက္သူအားလုံး မဲေပးခြင့္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့၏။ ႀကိဳတင္မဲေပး ခြင့္လည္း မရခဲ့ၾက။ မဲေပးသည့္ေန႔သည္ ကမ္းနီးငါဖမ္းေလွမ်ား ရပ္နားသည့္ ေရၾကမ္းရက္၊ လသာရက္ႏွင့္ မတိုက္ ဆိုင္ခဲ့။ အကယ္၍ မဲေပးသည့္ေန႔သာ လျပည့္ေန႔ အနီးအနားတစ္ဝိုက္ဆိုလၽွင္ တိုင္းအတြင္းမဲေပးမႈႏႈန္း ယခုထက္ မုခ် တိုးလိမ့္မည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ ေနရာႏွင့္ လူဦးေရ မမၽွမႈ။ တန္းစီစနစ္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ မျဖစ္ေသးေသာ တိုင္းတြင္းသားမ်ားက မဲဆႏၵရွင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ထိရွိေသာ မဲ႐ုံမ်ား ႏွင့္ ခလုတ္တိုက္ခဲ့ၾက၏။
ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေန႔ရက္ႏွင့္ ေနရာမ်ားသည္ တနသၤာရီတိုင္းအတြက္ အံကိုက္ မျဖစ္ခဲ့။

ပယ္မဲ မ်ားခဲ့
တိုင္းတြင္း မဲေပးသူ စုစုေပါင္း ၆၁၈၇၇၂ ဦးရွိခဲ့ရာ တိုင္းတြင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ၁၀ ေနရာအတြက္ ပယ္မဲ ၄၅၇၀၄ မဲ ရွိခဲ့၏(ယင္းပယ္မဲတြက္ကိန္း ထဲတြင္ ေပ်ာက္သြားေသာမဲ အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း ဆယ္ဂဏန္းသာ ရွိေလာက္ ၏)။ ၁၀၀ တြင္ ၇ မဲ အပယ္ခံခဲ့ရ၏။
ပယ္မဲရာႏႈန္း အမ်ားဆုံးမွာ ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ကာ ၁၄ ရာႏႈန္းခန္႔ ရွိခဲ့၏။ ယင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တံဆိပ္တုံးမင္ အထင္ နည္း၍ အပယ္ခံရသည္မ်ားရွိသလို ဆင္တူယိုးမွား တံဆိပ္မ်ားကို မွားထုမိ ၾကေသာအခါ မဲလက္မွတ္ျပန္မလဲ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ေနရာ ထုလိုက္ၾက သည္လည္း ရွိသည္ဟူ၏။ အျခားၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္လည္း အလားတူ..။

မဲ႐ုံမႉးတို႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မဲ႐ုံ တစ္႐ုံႏွင့္တစ္႐ုံ တသားတည္း မျဖစ္ခဲ့။ ထို႔အတူ တိုင္းေ႐ြးေကာ္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္ဆိုေသာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ေပၚတြင္ ပုံႏွိပ္စဥ္က မင္စမင္နမ်ား ပါရွိေနျခင္းႏွင့္ တံဆိပ္ ႐ိုက္ခ်ိန္ မင္ျပန္႔လၽွင္မပယ္ဟူသည့္စာ တိုင္းတြင္းမဲ႐ုံမႉး အားလုံးထံ မေရာက္ခဲ့။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ..၊ ယင္းပယ္မဲမ်ားသည္ တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔၏ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေလ့လာမႈကိုလည္း လွစ္ဟျပ ေနပါသည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္..၊ မဲဆႏၵနယ္ ၄၃ ေနရာအတြက္ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ေသာ တိုင္းတြင္းျပည္သူဆႏၵမဲျပားမ်ား အပယ္ ခံ ျဖစ္ခဲ့၏။

အျငင္းပြားဖြယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ထပ္ေဆာင္းေနရာ
တိုင္းခြဲတမ္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ သတ္မွတ္ ရာတြင္ တိုင္းတြင္း၌ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္သာရွိ သျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ နယ္ ပို၏။ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၄(ခ)(၂)အရ လူဦးေရမ်ားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား တစ္ေနရာစီ ထပ္ေဆာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့စဥ္က ၿမိတ္ႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔က တစ္ေန ရာစီ ပိုရခဲ့၏။

သို႔ေသာ္..၊ ယခု ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ထက္ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္က လူဦးေရ ပိုမ်ားသည္ဆိုကာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ထပ္ေဆာင္း တစ္ေနရာကို ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္း လဲသတ္မွတ္ခဲ့၏။ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ မည္သည့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံခဲ့သည္ဟု မသဲကြဲ။ လက္ရွိ အစိုးရသည္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ကို ဂယ္ေပါက္အျဖစ္ တြက္ဆ အကြက္ေ႐ႊ႕ ခဲ့ျခင္းဟု ႏိုင္ငံေရး သုံးသပ္သူတခ်ိဳ႕က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾက၏။
၂၀၁၅ ေနာက္ဆုံးပိတ္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းအရ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵ ရွင္ ၁၀၇၉၃၃ ဦးရွိကာ ကၽြန္းစုတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ၉၉၆၄၁ ဦးသာ ရွိေန၏။ ထားဝယ္က ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ပိုေန၏။ ယင္းမဲဆႏၵနယ္သတ္မွတ္ေရးကိစၥအား ေနာင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္ဆန္းစစ္ ရလိမ့္မည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ဒုတိယလိုက္
မဲရလဒ္စစ္တမ္းအရ တိုင္းတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၄၃ နယ္စလုံး ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ မွ ဒုတိယမဲ အမ်ားဆုံး ရရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ NLD ရမဲႏွင့္ အျပတ္အသတ္ ကြာဟခဲ့ေလ၏။ ကြာဟမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ ေလာင္းလုံး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄ နယ္ေပါင္းလၽွင္ NLD မွ (၁၃၃၉၃၁) မဲရကာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးမွ (၂၆၈၀၇) မဲသာရခဲ့သျဖင့္ (၅)ဆ(၁)ဆ ကြာဟခဲ့ပါ၏။ တိုင္းတြင္း မဲဆႏၵနယ္ ၄၃ နယ္အတြက္ ရရွိမဲအားလုံး ေပါင္း လိုက္ၾကလၽွင္ NLD မွ (၁၂၄၁၉၁၇) မဲ ရရွိၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ (၄၁၂၀၆၈) မဲ ရရွိခဲ့သည္။ (၃)ဆ (၁)ဆကြာခဲ့၏။
ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ တိုင္းတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ုံးမ်ားေရာက္ ႀကိဳတင္ မဲအားလုံးႏွင့္ တပ္နယ္မဲ႐ုံတိုင္းတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီမွ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ ရခဲ့၏။ တခ်ိဳ႕တပ္နယ္မဲ႐ုံမ်ားတြင္ အျခားပါတီအားလုံး ဘဲဥ မကြဲ။

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဝက္ေက်ာ္ အာမခံေငြ ျပန္မရ
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ အာမခံေငြ က်ပ္ ၃ သိန္းစီ တင္သြင္းထားရသူမ်ား ျဖစ္၏။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၇(က) အရ ၃၇(ခ)တို႔အရ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ခံရလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေ႐ြးမခံရေသာ္လည္း ခိုင္လုံမဲ ၈ ပုံ ၁ ပုံ ႏွင့္အထက္ (ခိုင္လုံမဲ၏ ၁၂.၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္) ရရွိခဲ့လၽွင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းအာမခံေငြ ျပန္ရမည္ ျဖစ္၏။
တိုင္းတြင္း၌ တစ္သီးပုဂၢလ ၅ ဦး အပါအဝင္ ပါတီေပါင္း ၁၁ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစု ေပါင္း ၁၇၈ ဦး ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခ်ယ္ ခံခဲ့သည္။ ၈၈ ဦးသာ ခိုင္လုံမဲ ၁၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရခဲ့ၾက၏။ ယင္း ၈၈ ဦးတြင္ အႏိုင္ရ NLD မွ ၄၃ ဦးႏွင့္အတူ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံသည့္ ၄၃ ဦးစလုံး ပါဝင္လာ၏။ အျခား ၂ ဦး မွာ ကရင္ျပည္သူ႕ပါတီမွ တိုင္း ရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁ ဦး ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)တြင္ အေ႐ြး ခံခဲ့သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ၁ ဦးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔သာ အာမခံေငြ ျပန္ရၾကလိမ့္မည္။
က်န္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၀ မွာ ခိုင္လုံမဲ၏ ၁၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရရွိၾကသျဖင့္ ေ႐ြးနည္းပုဒ္မ ၃၇(ဂ)အရ ယင္းတို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ အာမခံ ေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ပါတီ ေနရာအားလုံး႐ႈံး
ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ သည္ တိုင္းတြင္းမဲဆႏၵနယ္ ၁၄ နယ္တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့၏။ မဲဆႏၵနယ္ ၁ ခုတြင္သာ မဲျပား ၁၄၅၀ ထိ အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ၿပီး က်န္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ခုစလုံး မဲျပား ၄၀၀ ႏွင့္ ၈၄၀ ၾကားတြင္သာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက ေရပန္းစားခဲ့ ေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ရလဒ္ မေကာင္းခဲ့။ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားလည္း အလားတူ..။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ . .
တိုင္းတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ သည္ အႏိုင္ရပါတီ NLD အတြက္ သမိုင္းဝင္ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။
ယင္းရလဒ္မွတစ္ဆင့္ တိုင္းသူ တိုင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရွင္းေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ကို ေတြ႕ရ၏။ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္း တည္းေသာ ဆႏၵကိုျမင္ႏိုင္၏။ ညီညာ စု႐ုံးမႈကို ထင္ရွားေစခဲ့၏။ ေသြးစည္းမႈကို ေပၚလြင္ေစခဲ့၏။ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ တည္းကို တစ္တိုင္းလုံးက ႏွစ္ၿခိဳက္ ညီညာစြာ သံၿပိဳင္သီဆိုလိုက္သည့္ႏွယ္..။
ထို႔အတူ..၊ မဲေပးသူဦးေရႏွင့္ ပယ္မဲ ရလဒ္မ်ားကလည္း တိုင္းသူတိုင္းသား တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လိုမႈ အား ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း လွစ္ဟ မီးေမာင္းထိုးျပေနေလသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက တနသၤာရီ တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔၏ ျပတ္သားေသာ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ျပသခဲ့ေလၿပီ..။ ယင္း ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆို လိုပါသည္။