ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ခြဲတြင္ စေပးႏိုင္

0
388

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးတြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသူမ်ား ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ဆႏၵမဲ စေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားတြင္ မဲဆႏၵ နယ္ျပင္ပ ေရာက္ေနသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္သား မ်ား၊ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ ေနရသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ ရွိေနသူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္ ရွင္ထံမွ သိရသည္။
” မဲပုံးကို ဒီေန႔က စၿပီးထားေပး ထားပါၿပီ။ အဲဒါကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ ေန႔ ညေန ၄ နာရီမွ ဖြင့္ပါမယ္” ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးစိုးလြင္က ေျပာသည္။

ယင္းႀကိဳတင္မဲပုံးကို ေအာက္တို ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီ ခန္႔တြင္ ပါတီအသီးသီး၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပုံစံ(၁-၁) ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ရွိေနသူမ်ား၊ အခ်ဳပ္သားႏွင့္ ေဆး႐ုံတက္ ေနရသူမ်ား ၇၅ ဦး၊ ပုံစံ (၁-၂) ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္သား ၇၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပုံစံ (၁-၃) ျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲ ေပးခြင့္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္ ၁၀၀ ဦး ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ထံမွ သိရသည္။