လူထုထိခိုက္၍ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံ စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈ ရပ္နား

0
541

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕ နယ္၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ေက်း႐ြာ အုပ္စုရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္တြင္ ျမန္မာ ဆန္း ေဇာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ၏ ခေနာက္စိမ္း သတၱဳသန္႔စင္စက္႐ုံ စမ္း သပ္ လည္ပတ္စဥ္ စက္႐ုံပတ္ဝန္းက်င္ ေနသူတခ်ိဳ႕ မူးေမ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အတြက္ စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈကို ဩဂုတ္ လ ၁၅ ရက္ေန႔က ျပည္နယ္အစိုးရမွ ရပ္နားခိုင္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ကုမၸဏီမွ စက္႐ုံ စမ္းသပ္လည္ ပတ္မႈကို ဩဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့ၿပီး၊ စက္႐ုံမွ ထြက္လာသည့္ အခိုးအေငြ႕မ်ားႏွင့္ အနံ႔မ်ားေၾကာင့္ ၁၄ ရက္ေန႔က စက္မႈဇုန္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေန ထိုင္သူတို႔မွာ မ်က္ရည္ယိုျခင္း၊ အသက္ ႐ႈၾကပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စက္မႈ ဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးစိန္ျမင့္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ စက္႐ုံစိစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ၏ စုံစမ္းမႈအရ သတိေမ့မူးလဲသူမရွိ ေၾကာင္း ခေနာက္စိမ္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္သူ မြန္ျပည္နယ္စက္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ မႉး ဦးခိုင္ထြန္းေဆာင္က ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္အတြင္း ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္မ်ားကို စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ ၃ ရပ္တို႔၏ တင္ျပမႈေၾကာင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး စီမံကိန္းကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္ဟုဆိုၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက တားျမစ္ ထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာဆန္းေဇာ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီက ၎တို႔ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၿပီးသား အေနအထားမွ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ၊ ရပ္^ေက်းေကာ္မတီ၊ စက္႐ုံစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၊ စက္မႈဇုန္ရွိ ျပည္သူလူထုတို႔ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မွာေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္^ေက်းေကာ္မတီႏွင့္ စက္႐ုံ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တို႔က ျပန္လည္ သေဘာတူလာခဲ့သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္တြင္ ခေနာက္ စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ုံ ၆ ႐ုံခန္႔ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။
၎တို႔အနက္ ေကာင္းကင္ၾကယ္ ေျခာက္ပြင့္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တည္ ေဆာက္ထားသည့္ ခေနာက္စိမ္း သတၱဳ သန္႔စင္စက္႐ုံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ မႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားရွိသျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလခန္႔က ျပည္နယ္အစိုးရမွ ရပ္တန္႔ခိုင္းထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။