မြန္တြင္ တပ္တြင္း မဲ႐ုံ ၆၁ ႐ုံ ထားမည္

0
483

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ မဲ႐ုံေပါင္း ၉၃၄ ႐ုံထားရန္လ်ာထားၿပီး တပ္မေတာ္သား မ်ားအတြက္ တပ္တြင္းမဲ႐ုံ ၆၁ ႐ုံ ထား မည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

တပ္တြင္းမဲ႐ုံမ်ားအတြက္ မဲ႐ုံဝန္ ထမ္းကို တပ္မေတာ္သားမ်ားအားခန္႔ ထားမည္ မဟုတ္ဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္ ရွိ မည္ဟု ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဟိဏ္း လင္းထက္က ေျပာသည္။
“မဲ႐ုံကေတာ့ အရပ္ဘက္ မဲ႐ုံပဲျဖစ္ ျဖစ္ တပ္ထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေကအန္ယူနယ္ ေျမထဲက မဲ႐ုံျဖစ္ျဖစ္ ရပိုင္ခြင့္ကအတူတူ ပဲျဖစ္ရမယ္၊ ျပည္သူေတြ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္မဲထည့္ႏိုင္ေအာင္ စီမံထားတယ္” ဟု ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္လ်ာထားသည့္ မဲ႐ုံမ်ားအတြက္ မဲ႐ုံဝန္ထမ္းအင္အား ၁၈၀၀၀ ခန္႔ ခန္႔အပ္သြားရန္ လ်ာထား ေၾကာင္း ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရ သည္။
မဲဆႏၵရွင္ ၃၀၀ မွ ၃၀၀၀ ထိရွိလၽွင္ မဲ႐ုံတစ္႐ုံထားရန္သတ္မွတ္ထားၿပီး မဲ႐ုံတစ္႐ုံတြင္ မဲ႐ုံမႉး ၁ ဦး၊ ဒုတိယ မဲ႐ုံမႉး ၁ ဦး၊ မဲစာရင္းစစ္ေဆးသူ ၃ ဦး၊ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးသူ ၃ ဦး၊ မဲ႐ုံ လုံၿခဳံေရး ၁ ဦးႏွင့္လက္မ်ားကို မွင္တို႔ ေပးမည့္အဖြဲ႕ဝင္ ၁ ဦး စုစုေပါင္း မဲ႐ုံ ဝန္ထမ္း ၁၀ ဦး သတ္မွတ္ထားၿပီး လိုအပ္ပါက မဲ႐ုံဝန္ထမ္း တိုးခ်ဲ႕ခန္႔အပ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ရပ္/ေက်း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပမည့္ ပါတီစုံအေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ မြန္ျပည္နယ္ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဘာေနာ္ခီး ေက်း႐ြာအုပ္စုတစ္ခုမွအပ ေက်း႐ြာအုပ္စု အားလုံးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ မည္ဟု ျပည္နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ ရွင္က ေျပာသည္။