မြန္ျပည္နယ္အတြက္ လစ္လပ္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ေနရာ ၅၉ ဦး ခန္႔

0
462

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လစ္လပ္ လ်က္ရွိေသာ လက္ေထာက္ဆရာဝန္မ်ား ေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆရာဝန္ ၅၉ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထား လိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။


မြန္ျပည္နယ္၏ ဆရာဝန္လိုအပ္ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ ၂ ဦးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပါေမာကၡ ၂ ဦးတို႔ပါဝင္သည့္ ဘုတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ မူခ်မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆရာဝန္ မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
]]ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ မြန္ျပည္နယ္ ကို ဦးစားေပးၿပီး ေ႐ြးေပးပါ၊ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ အရင္က က်န္ေနတဲ့လူေတြရွိတယ္ အဲဒီလူေတြကိုလည္း ဦးစားေပးပါ၊ လစ္လပ္တဲ့ ေနရာအေပၚမွာ အမွတ္လိုက္ လဲရွိမွာေပါ့ ႏွစ္အလိုက္လဲရွိမွာေပါ့ ဒါကိုလဲ စဥ္းစားၿပီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ၊ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့အခါမွာလဲ တိုင္းရင္းသားေတြ ကို ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးပါ}} ဟု  ဦးအုန္းျမင့္က ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ ၅၉ ဦးသည္ မြန္ျပည္နယ္မွ ၄၈ ဦးႏွင့္ အျခားတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔မွ ၁၁ ဦး ပါဝင္သည္။
ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေသာ ဆရာဝန္မ်ားအား ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွစ၍ ၁၄ ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္မည့္ အရာထမ္းေလာင္းအေျခခံ သင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၄၁ သို႔ တက္ေရာက္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးပါက မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး ေနရာခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။