လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ မြန္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးေ႐ြးခ်ယ္ေရး စိစစ္

0
483

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မြန္တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တို႔ထံ တိုင္းအတြင္းရွိ မြန္လူဦးေရစာရင္းကို တင္ျပထားသျဖင့္
စိစစ္ေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ မြန္လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႕တို႔ထံမွသိရသည္။

10960465_1525257257734675_5351095057972860594_o
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔က ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပစဥ္။  ဓာတ္ပုံ – ႏုိင္သစ္

၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ ေကာက္ခံရရွိသည့္စာရင္းအရ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မြန္လူဦးရ ၆၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး
ယင္းလူဦးေရစာရင္းကို ႏိုဝင္ဘာလက အထက္ပါေကာ္မရွင္ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ားသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း မြန္လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ခံေရး အဖြဲ႕ထံမွသိရသည္။

“လာမယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မြန္ဝန္ႀကီးအတြက္ မဲပုံးတစ္ပုံး ထပ္တိုး လာႏိုင္တယ္”ဟု တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အရာရွိဦးထိန္လင္းဦး ကေျပာသည္။

မြန္လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႕မွျပဳစုထားသည့္ မြန္လူဦးေရေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္သည္ မြန္တိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး တစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ရန္
လုံေလာက္သည့္ လူဦးေရျဖစ္သည့္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးအျပင္ မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးပါ
ထပ္တိုးလာႏိုင္သည္ဟု ေ႐ြးေကာက္ပြဲအရာရွိ ဦးထိန္လင္းဦးကေျပာသည္။

“မြန္လူဦးေရစာရင္းေကာက္တဲ့အဖြဲ႕က တင္ျပလာတာရွိပါတယ္။ တိုင္းထဲမွာမြန္လူဦးေရ ေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ပါတယ္။
အဲဒါကိုျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဆက္တင္ျပေပးထားပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနထံတြင္ လူဦးေရစာရင္း ေတာင္းခံ၍
ယင္းမြန္လူဦးေရစာရင္းအား စိစစ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးထိန္လင္းဦးကဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံသို႔ မြန္တိုင္းရင္းသားအတြက္သာ လူဦးေရစာရင္းေကာက္၍တင္ျပထားၿပီး
အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားက လူဦးေရစာရင္းေကာက္ကာ တင္ျပလာျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ဗမာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတြင္ပါဝင္သည့္ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္၊ ဆလုံစသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ ဝန္ႀကီးေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိမရွိကို
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကသာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မြန္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါက တိုင္းအတြင္းရွိ ပါတီႀကီးအမ်ားစုဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး
အခ်ိဳ႕မွာကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုပင္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီမ်ားထံမွသိရသည္။

တိုင္းအတြင္း မြန္ဝန္ႀကီး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ရမရအတိအက်ကိုမူ မဲဆႏၵနယ္ေျမသတ္မွန္ခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရက္ ၉၀ အလို
ဇူလိုင္လဝန္းက်င္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုရရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွအပ
တိုင္းရင္းသားဦးေရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိစုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၀ ဒႆမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိသည္ဟု သက္ဆိုင္ရာကသတ္မွတ္ပါက
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလၽွင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ၂၀၀၈ ခုနစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္
ပါရွိသည္။

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပစဥ္ကမြန္လူဦးေရ အမ်ားအျပားေနထိုင္ၾကသည့္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ မြန္လူဦးေရ ၅၇၀၀၀ မျပည့္ဟုဆိုကာ
မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္ဟု မြန္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။