ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ မပါ၀င္ရန္ ညႊန္ၾကား

0
414
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါ တီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ CSO မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ မပါ၀င္ရန္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္က ညႊန္ၾကားခ်က္ထားသည္ဟု တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရ သည္။

ယင္းသုိ႔ ညႊန္ၾကားလာသည့္အတြက္ တိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးမွ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားသုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို ေပးပို႔ထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကားေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴးရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

“၀န္ထမ္းဆိုေတာ့လည္း ၾကားညႇပ္မွာ စိုးလို႔ေပါ့။ ၀န္ထမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ ညႊန္ ၾကားခ်က္ကို တိတိက်က် လိုက္နာဖို႔ေတာ့ လိုတယ္”ဟု အထက္ပါ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚ အထက္တန္း ေက်ာင္းတစ္ခုမွ ပညာေရး၀န္ထမ္းတစ္ ဦးထမ္းကမူ ေထြေထြထူးထူး မွတ္ခ်က္ ေပးစရာမရွိဟု ေျပာသည္။

“စာ၀င္လာရင္ ၀န္ထမ္းဦးေရ႐ွိသေလာက္ အကုန္လံုးက ၫႊန္ၾကားစာကို လက္ခံရ႐ွိၿပီး သိ႐ွိေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးကို ျပန္ပို႔ေပးလိုက္တာပဲ၊ ကိုယ္လုပ္ရင္ ကိုယ္ခံရမယ္ေပါ့”ဟု အထက္ပါ အထက္တန္းျပ ပညာေရး၀န္ထမ္းက ေျပာသည္။

ယခုကာလအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈ၊ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္း အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေနသည္ကို စိစစ္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ပုဒ္မ (၂၆)၊ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း မ်ားအားလံုးသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဆ)တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားလိုက္နာရမည့္တာ၀န္တြင္ ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းျခင္းဟု လည္းေကာင္းျပဠာန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္  အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ားႏွင့္ CSO မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ ညႊန္ၾကား ထားသည္။        

   မိုးျမင့္