အိမ္တြင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈ

0
200

အိမ္တြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ေနာက္ဆက္တဲြျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစပါသည္။

လတ္တေလာတြင္ မ်က္လုံး၊ ႏွာေခါင္း ႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းမ်ား ယားယံျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိး ျခင္း၊ အသက္႐ွဴက်ပ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ေရာဂါပုိး၀င္ျခင္း။

ကာလၾကာရွည္စြာ ထိေတြ႕ပါက

(၁) ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ

(၂) နာတာရွည္အဆုတ္ပြေရာဂါ

(၃) ႏွလုံးေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားကုိ ပိုဆုိဆုိးရြားေစၿပီး ႏွလုံးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ ျခင္း၊ အဆုတ္ကင္ဆာတုိ႕ျဖစ္ပြားကာ အရြယ္မတုိင္မီ ေသဆုံးျခင္းအထိ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီး မ်ား ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးဘုိးဘြား မ်ားတြင္ ပုိမုိအႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

အိမ္တြင္းေလထုညစ္ညမ္းမႈကို မိသားစုအတြင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ပါ သည္။

ေရွာင္ရန္

အိမ္တြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို လုံး၀ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

အိမ္တြင္းမီးစက္ေမာင္းျခင္း၊ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းျခင္း၊ အေမႊးတုိင္ထြန္းညႇိျခင္း ႏွင့္ ျခင္ေဆးေခြထြန္းျခင္းတုိ႕ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ျပဳျပင္ထား ျခင္းမရွိေသာ မီးေသြး၊ ထင္း၊ ေလာင္စာမ်ား ကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ေဆာင္ရန္

မီးဖုိေဆာင္ ေလ၀င္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ထားရွိျခင္း၊ ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္ျခင္း(သုိ႔) ေလစုပ္ပန္ကာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း။

အိမ္တြင္း၊ ႐ုံးတြင္း သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ရာတြင္ တံျမက္စည္းအစား စုိစြတ္ေသာ ၾကမ္းတုိက္တံကို အသုံးျပဳျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အိမ္တြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ကာကြယ္ ႏုိင္ပါသည္။

ရင္းျမစ္ – က်န္းမာေရးႏွင့္ အာကစား၀န္ႀကီးဌာန