မူ၀ါဒ ႀကိမ္လုံးသုံးပါ

editorial
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ စာရိတၱျပဳျပင္ေရး၊ အေျခခံ ခံယူခ်က္ ေျပာင္းေရး တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ေတြ႕ရသည္။ တိုင္းျပည္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ကူတြန္းေပးရန္၊ ျပည္သူမ်ားကို မ်က္ႏွာမူသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးရန္တိုက္တြန္းအားေပးမႈမ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ရသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ယႏၲရားတစ္ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ပုံစံကို အခ်ိန္ပိုင္းမွ်ျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္ မ်ားစြာခက္ခဲပါသည္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို တုံ႔ျပန္ကိုင္တြယ္ပုံမွာ အျမစ္တြယ္ေနေလ့ရွိသည့္ အတိုင္း ျပဳမူတတ္ၾကသည္မွာ ထုံးစံပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ က်င့္၀တ္သီလဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မက္လုံးမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေတြးအေခၚေျပာင္းလဲလာေစရန္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ႀကိမ္လုံးမ်ားသုံး၍လည္း ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါသည္။

သာဓကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေက်ာင္းဆရာ၀င္လုပ္ၾကရန္၊ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား ၀င္လုပ္ၾကရန္ ႏႈတ္အားျဖင့္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ပါက ေပးႏိုင္သည့္ ထပ္ေဆာင္းမက္လုံးမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ား ေျပာင္းလဲလာရန္ ဆုေပး ဒဏ္ေပး စနစ္မ်ား ေခတ္မီရန္လည္း လိုပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အစိုးရ ၀န္ထမ္းတို႔ အေနႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အနီးအနား၀န္းက်င္ႏိုင္ငံသို႔ ကိုယ္ပိုင္ အစီအစဥျ္ဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ ေလာက္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းသည္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ခြန္အားကို မ်ားစြာ ယုတ္ေလ်ာ့ေစပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ေျဖေလ်ာ့သင့္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့က တိုင္းျပည္၏ အေျပာင္းအလဲတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အက်ိဳးထူးခံစားခြင့္ရပါေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖင့္ စည္း႐ုံးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆိုရေသာ္ လူမ်ား အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အျပဳအမူေျပာင္းလဲလာရန္ ႏႈတ္၏ ေစာင္မျခင္း အေျပာသက္သက္ျဖင့္ စည္း႐ုံး၍ ေအာင္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ဘဲ မူ၀ါဒအားျဖင့္လည္း ေစာင္မရန္ လိုပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ အစိုးရဟူေသာ ယႏၲရားတစ္ခုက အမွန္တကယ္လုပ္ရမည့္ အရာလည္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလည္းရွိေသာ အရာျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (ေမ ၄၊ ၂၀၁၉)