ဗထူး သင္ခန္းစာ

0
533
editorial

ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဗထူးႏွင့္ က်ဆုံးအာဇာနည္တို႔၏ ေက်ာက္တိုင္ကို လမ္းခ်ဲ႕ရန္ ေနရာႏွင့္ မလြတ္ဟုဆိုကာ ၿဖိဳခ်ေနရာေျပာင္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ခံျပည္သူ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏိႈင္းၿပီးမွ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူတို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ေက်ာက္တိုင္ကို မဖယ္ရွား၊ ေနရာမေျပာင္းပါက လမ္းေဘးရွိ ေနအိမ္မ်ား ေရႊ႕ရမည္၊ အိမ္မ်ား မေရႊ႕လိုပါက ေက်ာက္တိုင္ဖယ္ရမည္ဟု ေဆြးေႏြးေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ သေဘာဟု သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ထိုအခါ စဥ္းစားမိသည္မွာ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ယူသည္ဆိုသည့္ ကိစၥကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္တိုင္ဖယ္မည္ေလာ၊ အိမ္ဖယ္မည္ေလာ ေမးေသာအခါ မည္သူကမွ် မိမိအိမ္ဖယ္ေပးမည္ ေျပာမည္မဟုတ္ေပ။ ေက်ာက္တိုင္ဖယ္မည္ဟုသာ ေျပာၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အမွန္တကယ္ သေဘာတူညီခ်က္ ေျမာက္ေအာင္ ေမးျမန္းသည့္ သေဘာမသက္ေရာက္ပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္မိသည္။

အမွန္တကယ္အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ ေနအိမ္လည္း မဖယ္ရ၊ ေက်ာက္တိုင္လည္း မဖယ္ရ၊ လမ္းလည္း ပိုမိုေခ်ာေမြ႕သြားမည့္ မည္သည့္ အျခားေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ား ရွိသည္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ျပရန္ လိုေပသည္။ ယင္းအျပင္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားအျပင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အျခားလူအုပ္စုမ်ား၏ အျမင္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုပါသည္။

ထိုမွသာ အခ်ိဳ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုျမင့္ေသာ္လည္း လူထုအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ တိုးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားတြက္ စဥ္းစားအပ္သည္မွာ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက ေဒသခံလူထုကို မည္သို႔ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာ အမယ္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား ေပးကာ ဆုံးျဖတ္ေစမည္ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနႏွင့္ ထိုသို႔ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား အလိုက္ အပိုေဆာင္းကုန္က်မည့္ စရိတ္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုမွသာ ျပည္သူလူထုကို ေဘာင္က်ဥ္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ေပးကာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အတင္းယူသည့္ အဓမၼျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေရွာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

                                      အယ္ဒီတာ (မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၉ )