အေျပာလြယ္ အက်င့္ခက္

0
481

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ကို အေရးယူခံလိုက္ရခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကဆိုၾကသည့္ အခ်က္မ်ားစြာအနက္ တခ်ိဳ႕မွာ အဂတိလိုက္စားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ခြင့္လြတ္မည္မဟုတ္ဟု ေျပာခဲ့သည့္ စကားရပ္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ထိုသို႕ ေျပာဆိုခဲ့သူကိုယ္တိုင္ အဂတိအမွဳျဖင့္ အေရးယူ ခံထားရၿပီ ျဖစ္သည္။

အေျပာလြယ္သေလာက္ ကိုယ္တိုင္ျပဳမူ က်င့္ၾကံရသည္မွာ အင္မတန္ခက္ ေၾကာင္းကို အားလံုး သိနားလည္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုေနသည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ ျပဳမူက်င့္ၾကံႏိုင္ရန္ အားထုတ္သူ၊ ပ်ိဳးေထာင္သူ အင္မတန္ နည္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဘ၀တြင္ ၾကံဳရသည္မ်ားကို အဆင္ေျပသလို၊ ၾကံဳသလိုသာ ရင္ဆိုင္ၿပီး မိမိ၏ တန္ဖိုးထားမႈ၊ မိမိလိုခ်င္သည့္ အနာဂတ္မ်ားအတြက္ အျမဲတေစ သတိတရားျဖင့္ ျဖတ္သန္းသည္ က နည္းလြန္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မိမိ၏ အက်င့္စရိုက္မ်ားအတြက္ စနစ္တက် ပ်ိဳးေထာင္သည္ဟု အေတြ႕ရခဲ သည္။

လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀အေပၚ ပတ္၀န္းက်င္က မည္မွ်အထိ လႊမ္းမိုးသည္ဟု ပံုေသ မရွိေပ။

ေထာက္ခံစာ ယူၿပီး ပိုက္ဆံမေပးဘဲ ထြက္မိလွ်င္ပင္ ရိုင္းသလိုမ်ား ျဖစ္မလား မသိဘူးဟု ေတြးသည္အထိ အက်င့္ျဖစ္ေနသည့္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းသည္ အဂတိတရား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ၀န္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု မဟုတ္ေပ။

တခ်ိဳ႕ကလည္း စနစ္ကို ေထာက္ျပၾကသည္။ စနစ္က အဂတိတရားကို ျဖစ္ေစေအာင္ တြန္းပို႕ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႕ေၾကာင့္ မိမိ၏ အက်င့္စရိုက္မ်ားကို စနစ္တက် ပ်ိဳးေထာင္ရန္၊ အား ေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္သာ အားကိုးစရာ ရွိပါသည္။

ယင္းအတြက္ ေသခ်ာ ျပင္ဆင္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီေန႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ ဒီေန႕ အဂတိ ကင္းေအာင္ေနမည္ဟု လုပ္၍ မရေပ။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္ခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကနည္းက ပ်ိဳးေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိစ္ၥကို သင္ခန္းစာ ယူေစခ်င္ပါသည္။

၀န္းက်င္ေကာင္း မဟုတ္သည့္ေနရာတြင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အက်င့္စရိုက္၊ ခိုင္မာသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပလုိသည္။

           အယ္ဒီတာ (မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၉)