မိမိကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္ႏိုင္ေသာ ရင္သားကင္ဆာ

0
338

ရင္သားကင္ဆာသည္အမ်ိဳးသမီး မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုး ကင္ဆာျဖစ္သည္။ ေဆာလွ်င္စြာသိရွိပါက ေပ်ာက္ကင္း ေအာင္ကုသႏိုင္ပါသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ပံုမွန္စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ စမ္းသပ္ရမွာလဲ

(၁) ပံုမွန္ရာသီလာသူမ်ားအတြက္ လစဥ္ ရာသီလာၿပီးသည့္အခ်ိန္၊

(၂) ရာသီမလာသူ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ေသြးဆံုးၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္တစ္ရက္ သတ္မွတ္၍ပံုမွန္ စမ္းသပ္သင့္သည္။

ဘယ္လိုစမ္းသပ္ရမလဲ

စမ္းသပ္ပံု ၂ မ်ိဳးရွိသည္။

(၁) ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း။

(၂) လက္ျဖင့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း။

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း

မွန္ေရွ႕တြင္ အေနအထား ၃ မ်ိဳးျဖင့္ စစ္ေဆးရမည္။

(၁) လက္ႏွစ္ဖက္ကို ခႏ္ၶာကိုယ္ေဘး တြင္ခ်ပါ။

(၂) လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေခါင္းေပၚ ေျမႇာက္၍ ခႏ္ၶာကိုယ္ကို အနည္းငယ္ကိုင္း ထားပါ။

(၃) ခါးေထာက္ပါ။

ခႏ္ၶာကိုယ္အေနအထား ၃ ခုစလံုးတြင္ ေသခ်ာၾကည့္႐ႈပါ။

(၁) ရင္သားႏွစ္ဖက္စလံုး အရြယ္ အစားေျပာင္းလဲျခင္း ရွိ/မရွိ။

(၂) အေရျပားေပၚတြင္ အနီကြက္ မ်ား၊ ခ်ိဳင့္၀င္ေနျခင္း၊ လိေမ္ၼာ္ခြံကဲ့သို႔ အေရျပားမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ေသြးေၾကာမ်ား ပံုမွန္ထက္ ပို၍သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ေနရ ျခင္း ရွိ/မရွိ။

(၃) ႏို႔သီးေခါင္းနီရဲျခင္း၊ ခ်ိဳင့္၀င္ ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အရည္ထြက္ျခင္း ရွိ/မရွိ။

လက္ျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္း

ရင္သားကိုစမ္းသပ္ျခင္း

(၁) ဘယ္ဘက္သို႔အနည္းငယ္ ေစာင္း၍ လဲေလ်ာင္းပါ။

(၂) ညာလက္ကို နဖူးေပၚတင္ပါ။

(၃) ခါးေအာက္တြင္ ေခါင္းအံုးပါး ပါးခံလွ်င္ စမ္းသပ္ရန္ပို၍လြယ္ကူသည္။

(၄) ဘယ္လက္၏ လက္ညႇိဳး၊ လက္ ခလယ္၊ လက္သန္းႂကြယ္၊ လက္သန္း တို႔ကို အသံုးျပဳ၍ လက္ေခ်ာင္းအတြင္း ဘက္ျဖင့္ စက္၀ိုင္းပံုစံလွည့္၍ စမ္းပါ။

(၅) လက္ထိပ္ကိုအသံုးမျပဳရ။

(၆) ဖြဖြတစ္ႀကိမ္၊ အနည္းငယ္ဖိ၍ တစ္ႀကိမ္၊ ဖိ၍တစ္ႀကိမ္ ၃ ႀကိမ္စမ္းၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ ရင္သားတစ္ခုလံုး အႏွံ႔စမ္းရမည္။

(၇) ဘယ္ဘက္ခ်ိဳင္းမွစ၍ ဘယ္ဘက္ လက္ျဖင့္ အေပၚမွေအာက္သို႔ဆြဲခ်ၿပီး ႏို႔သီးေခါင္းေရာက္သည္အထိ စမ္းပါ။

(၈) ႏို႔သီးေခါင္း၀န္းက်င္တြင္ စက္၀ိုင္းပံုစံစမ္းပါ။

(၉) ဆက္လက္၍ ရင္သားညာဘက္ အတြင္းျခမ္းကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။

အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းမ်ားအတိုင္းဘယ္ဘက္ရင္သားကိုလည္း ညာလက္ကို အသံုးျပဳ၍ စမ္းသပ္ပါ။

စမ္းသပ္ခ်ိန္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေရျပား၊ ႏို႔သီးေခါင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အလံုး၊ အက်ိတ္မ်ား စမ္းမိပါက အလြန္အမင္းမေၾကာက္လန္႔ပါႏွင့္။ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ျပသပါ။ ပံုမွန္စမ္းသပ္ျခင္း အေလ့အက်င့္ ကိုျပဳလုပ္၍ လစဥ္ပံုမွန္စမ္းသပ္ရမည္။

ရင္းျမစ္ – က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန