ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ အလြန္

editorial
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သုံးရက္တာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးစဥ္အၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး။ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးပုံစံကို ေစာေၾကာမိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားဟု အစိုးရအလႊာႏွစ္ရပ္ခြဲျခားထားသည္။ သေဘာတရားအားျဖင့္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕တြင္မူသီးျခား က႑တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုမွ အပ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေရာေထြးယွက္တင္လ်က္ ရွိသည္။

ထိုေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပံုစံတို႔အၾကား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔အၾကား မည္သို႔ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္း တည္ေဆာက္ထားသည္၊ မည္သို႔ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလုပ္မ်ားပိုင္းျခား ထားသည္မွာမ်ားစြာ အေရးႀကီးလွသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ကိုယ္တာ၀န္ယူရမည့္ ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ယူသည့္ ကိစၥမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သိထားရန္ လိုသည္။ ထိုမွသာ မိမိတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲရသည့္ အေရးအရာမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မဲဆႏ္ၵရွင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံရေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ ဥပေဒအရတရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားစြာ မရွိလွေသာ္လည္း လူထုဖိအား ပိုႀကီးတတ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရွင္းလင္းေသာ ဆက္ဆံေရး လမ္းေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး လမ္းေၾကာင္း ရွိျခင္းမွာ မ်ားစြာအေရးပါလွသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔အၾကား ဆရာ-တပည့္ ဆက္ဆံေရးပုံစံသည္ (လက္ရွိတြင္ပင္ စနစ္တက်ရွိမေနေသာ) စနစ္ကို ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစႏိုင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ပါ။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္း၊ ေလ့လာႏိုင္စြမ္း၊ တီထြင္ႀကံဆႏိုင္မႈႏွင့္ စနစ္ကို မည္သို႔ ေမာင္းႏွင္မည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈတို႔မွာ မ်ားစြာ အခရာက်လွပါေၾကာင္း။

အယ္ဒီတာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉

ဆက္လက္နားေထာင္ရန္ >>>> ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခရီးစဥ္ အလြန္