အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ကြက္ေလွ်ာက္ထားမႈ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ အမ်ားဆံုး

0
906

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သတၱဳလုပ္ကြက္ စိစစ္ခ်ထားေပးေရးအဖြဲ႔ထံ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားအနက္ ၿမိတ္ခရိုင္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ၿမိတ္ခရိုင္တြင္ လုပ္ကြက္ ၆၃ ကြက္၊ ထား၀ယ္ခရိုင္တြင္ ၁၉ ကြက္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခရိုင္တြင္ ၃ ကြက္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္လိုပါက အထက္ပါအဖြဲ႕ထံ ေလွ်ာက္ထားရၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳေပးေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သတၱဳလုပ္ကြက္ စိစစ္ခ်ထားေပးေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးလုပ္ကြက္စိစစ္ခ်ထားေပးေရးအဖဲြ႔မွ ၿမိဳ႕နယ္လုပ္ကြက္စိစစ္ခ်ထားေပးေရးအဖဲြ႔သို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခိုင္းထားၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

“လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့ ေျမကိစၥ ေတြမွာပဲ ရွိေသးတယ္၊ အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ လုပ္ေနတယ္”ဟု ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

အထက္ပါ လုပ္ကြက္မ်ားအျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ ေလွ်ာက္ထားသည့္ လုပ္ကြက္၂၈ ကြက္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္းအစိုးရထံ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံထားသည့္ ၾကားဧရိယာ(အႀကီး စားလုပ္ကြက္ႏွင့္ အေသးစားလုပ္ကြက္ၾကား) ၁၉ ကြက္လည္း ရွိေသးသည္။

ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းနည္းဥပေဒအရ ယင္းသို႔ ေလွ်ာက္ထားလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္က လက္လုပ္လက္စားသမားမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။

အေသးစားလုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနတြင္သာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

အထက္ပါ နည္းဥပေဒျပဠာန္းၿပီးေနာက္ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားအတြက္ တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔က တိုက္ရိုက္ခ်ထားခြင့္ ရလာခဲ့ၿပီး ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား တိုင္းေဒသႀကီးသတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူကာ ေလွ်ာက္ထား လာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး  လက္လုပ္လက္စား ဆိုပါက ကုမၸဏီ မလိုအပ္ဘဲ လူပုဂ္ၢိဳလ္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ထံုးေက်ာက္၊ ဖန္ခ်က္သဲ၊ ခဲမျဖဴ အၿဖိဳက္နက္၊ မင္းဂနီးစ္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၊ ေဂါဒန္၊ သလင္း စသည့္သတၱဳမ်ားထုတ္လုပ္ရန္ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ကြက္ ၁၉ ခု၊ အေသးစားသတၱဳလုပ္ကြက္ ၃၄ ခုကို ျပည္ေထာင္စုမွ ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။

လက္ရွိ လက္လုပ္လက္စားႏွင့္ အေသးစားေလွ်ာက္ထားမႈတို႔မွာ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ ထုတ္လုပ္ရန္အဓိက ေလွ်ာက္ထားၾကေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch