ေလာင္းလုံးတြင္ ေငြစုအမႈ တစ္ေထာင္ေက်ာ္

0
71

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ဇြန္လကုန္အထိ ေငြစုအမႈ (အရပ္ေခၚ ေလလံေငြစုေငြေခ်းအမႈ)ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးေအာင္ခန္႔က ေျပာၾကားသည္။
ေငြစု အမႈေပါင္း ၁၆၃၉ ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး ေငြေၾကးလိမ္လည္ေၾကာင္း စြပ္စြဲသည့္ ရာဇဝတ္ႀကီးအမႈ၊ တရားခံေျပးအမႈျဖင့္ စြဲဆိုသည့္ ရာဇဝတ္အေထြေထြအမႈ၊ ေငြရလိုမႈ ျဖင့္စြဲဆိုသည့္ တရားမႀကီးအမႈ စသျဖင့္ အမႈအမ်ိဳးအစား ငါးမ်ိဳးပါဝင္ ေၾကာင္း ယင္းတရား႐ုံး စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ယင္းအမႈမ်ားအနက္ တရားမႀကီး အမႈတြင္ အမႈႏိုင္သည့္သူက ၎ရရွိ မည့္ ေငြပမာဏကို တရား႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ေတာင္းခံသည့္ တရားမဇာရီအမႈကို စစ္ေဆးရန္ အမ်ားဆုံးက်န္ရွိေနေသး သည္ဟု ဦးေအာင္ခန္႔က ေျပာသည္။

တရားမ ဇာရီမႈ ၁၃၄ မႈ စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။
တရားမဇာရီအမႈကို ေျဖရွင္းရန္ အမ်ားဆုံးက်န္ရွိေနျခင္းမွာ အမႈ႐ႈံးသူ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ ၀ရမ္းကပ္ ေသာအခါ ပိုင္ရွင္မ်ားက မဖယ္ေပးျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
တရား႐ုံးမွ ၀ရမ္းကပ္ရာတြင္ အမႈ ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနအိမ္၊ ေျမ စသည့္ ပစၥည္း မ်ားကိုလည္း ၀ရမ္းလာကပ္ေလ့ ရွိသည္ ဟု ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ေဂါ့အင္းေက်း႐ြာ မွ ယင္းေငြစုအမႈျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ဖူး သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ အမႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ သူမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ရမ္းလာကပ္ပါက ၀ရမ္းခြာေပးရန္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပန္ေလၽွာက္ထားႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးေအာင္ခန္႔က ေျပာသည္။

“အဓိက ျပႆနာက အမႈကို ႐ုံးကို လာၿပီး မရင္ဆိုင္ၾကဘူး။ အမႈကို လာမရင္ဆိုင္တဲ့အတြက္ သူတို႔ (အမႈ႐ႈံး သူ)မွာ တစ္ျခား တင္ျပစရာရွိရင္ လည္း တင္ျပဖို႔ရာ အားနည္းသြားတာေပါ့”ဟု ဦးေအာင္ခန္႔ကေျပာသည္။
ေငြစုအမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္ စသည္ျဖင့္ ျပစ္မႈ အလိုက္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံခဲ့သူမ်ား ရွိေသာ္ လည္း လူဦးေရမည္မၽွကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ထားသည္ကိုမူ စာရင္းမျပဳစုရေသး ေၾကာင္း ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး ထံမွ သိရသည္။
ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရား မဝင္ေငြစု၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း အမ်ားဆုံး လုပ္ကိုင္ၾကသည္။

ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ စစ္ေဆးစီရင္ေသာ ေငြစုအမႈ
စဥ္ အမႈအမ်ိဳးအစား တရားစြဲဆိုမႈ ၿပီးျပတ္အမႈ လက္က်န္အမႈ
၁ ရာဇဝတ္ႀကီးအမႈ ၅၀၇ ၅၀၇ –
၂ ရာဇဝတ္အေထြေထြအမႈ ၉၀ ၉၀ –
၃ တရားမႀကီးအမႈ ၄၅၄ ၄၅၃ ၁
၄ တရားမအေထြေထြအမႈ ၅၂ ၅၂ –
၅ တရားမဇာရီအမႈ ၅၃၆ ၄၀၂ ၁၃၄
စုစုေပါင္း ၁၆၃၉ ၁၅၀၄ ၁၃၅