ဆီအုန္းလုပ္သားမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း လက္မခံဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြး/ေကာ္ဆို

0
428

မဲမသမာမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ လာ မည့္၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆီအုန္း ၿခံလုပ္သားမ်ား ကိုယ္တိုင္မဲေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္း၊ ကိုယ္စား ထည့္ေပးျခင္း လုံး၀ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွသိရသည္။

ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တဝိုက္ရွိ ဆီအုန္း ကုမၸဏီလုပ္သားမ်ား ၊ ဆီအုန္းၿခံ လုပ္သားမ်ား မဲေပးခြင့္ရရွိရန္သက္ဆိုင္ ရာကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ မ်ားက ရပ္ေက်းေကာ္ခြဲမ်ားထံတြင္ပုံစံ ၃ (က) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ထည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲကဆိုသည္။
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ႀကိဳတင္မဲျပႆနာမ်ားႀကဳံေတြ႕ရၿပီးေနာက္ ထိုသို႔ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“၂၀၁၀ တုန္းကလိုႀကိဳတင္မဲ ေကာက္တာ၊ ကိုယ္စားထည့္ေပးတာေတြ ကို လုံး၀ခြင့္ျပဳေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ကဆိုသည္။

ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဝိုက္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာဆီအုန္းလုပ္သား ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္ ထံမွသိရသည္။
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ခေမာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ (ခြဲ) အပါအဝင္ စုစုေပါင္း မဲ႐ုံ ၈၃ ႐ုံ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
မဲစာရင္းတြင္အမည္မပါရွိေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဆီအုန္း အလုပ္သမားမ်ား ပုံစံ ၃(က)ျဖင့္ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ ေန႔ေနာက္ဆုံး ထားကာမဲေပးခြင့္ေလၽွာက္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။