ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႐ုံးစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ နယ္အလိုက္ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ ေလၽွာက္ထားရမည္

0
460

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႐ုံးစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အျမင့္ဆုံး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ေလၽွာက္ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ ခြဲထံမွ သိရသည္။


တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႐ုံးစိုက္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ တိုင္းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲသို႔ လည္း ေကာင္း၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ႐ုံးစိုက္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲသို႔လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္ မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲသာရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ လည္း ေကာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမဲဆြယ္ စည္း႐ုံးခြင့္ကို ေလၽွာက္ထားရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္း႐ုံးထံမွ သိရသည္။
“ေလၽွာက္ထားတဲ့ ေနရာမွာလည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း သို႔မဟုတ္ သူ႕ရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စား လွယ္ကပဲ  ေလၽွာက္ခြင့္ရွိတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးသန္းစိန္က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားက တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားက ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း မ်ားက ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ေလၽွာက္ထား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။