တိုင္းအတြင္းမွ သမၼတ ေလာင္းမ်ား အဆင့္သင့္ ျဖစ္ၾကပီလား…

0
535

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ဆီ ခ်ီတက္ေနၿပီေဟ . . .။
” တိုင္းအစိုးရအခန္းက႑ ဒီထက္ မက အေရးပါလာေတာ့မယ္ကြ..”  ။


ၾကားေနရသည္မွာ နားရည္၀လွပါ ၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး တစ္ရာသီစာလည္း ကုန္ ဆုံး လုပါၿပီ..။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခြင့္ ရ႐ုံမၽွပင္ မဖန္တီး ႏိုင္ၾကေသး။
သႀကၤန္ အေျမာက္ကဲ့သို႔ေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားအေပၚ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ထားမိသည့္ တိုင္းသူတိုင္းသားတို႔၏ အိပ္မက္သည္လည္း ေဝးလြင့္မႈန္ဝါး ေပ်ာက္ကြယ္လုလု..။
(အမတ္ေလာင္းစာရင္း ဂဏန္း မၿငိမ္ခင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ မည္ သူေတြ ပါဝင္လာႏိုင္သည္ကို ခန္႔မွန္း ေရးသားမိပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းစာရင္း ပိတ္ရက္နီးကာမွ အမတ္ ေလာင္းတခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာ အေျပာင္း အေ႐ႊ႕လုပ္သြားၾကသျဖင့္ ႏြားေရွ႕ ထြန္ က်ိဳးျဖစ္ခဲ့၏။ ထိုေဆာင္းပါး၌ တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါ။)
တိုင္းသူတိုင္းသားမ်ား လိုလားသူ တစ္ဦးဦး တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာဖို႔ အေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာ မည့္သူအေပၚ မ်ားစြာ တည္မွီေနပါသည္။ ထို႔အျပင္တိုင္းအတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးဦးသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။
တိုင္းအတြင္း၌ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည့္ ပါတီအသီးသီးတို႔ထံတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ ေလာင္းလ်ာမ်ား ပါဝင္ ေန၏ေလာ..။

ready-future-president
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ေ႐ြးခ်ယ္ ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၀ (ခ)အရ ဒုသမၼတ ၃ ဦးကို အရင္ေ႐ြး၏။
ယင္းဒုသမၼတ ၃ ဦးအား ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ရွိ ေအာက္ပါ အစုအဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕က ၁ ဦးစီ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္တင္ေျမႇာက္ ရပါသည္-
(၁) မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦး အစုအဖြဲ႕။
(၂) မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ လိုက္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၃၀ ဦး အစုအဖြဲ႕။
(၃) အထက္ပါ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ရွိ (မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ မရေသာ)တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္မွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၆၆ ဦးအစုအဖြဲ႕တို႔ ျဖစ္ပါ၏။
ထိုအစုအဖြဲ႕ ၁ ဖြဲ႕စီသည္ ယင္း အစုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားထဲမွျဖစ္ေစ၊ အျခား သင့္ေတာ္သူ တစ္ဦးဦးကိုျဖစ္ေစ ဒု-သမၼတအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိပါသည္ (ယင္းအစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခုမွ သင့္ေတာ္သူဟု ယူဆခံရသူ မည္သူမဆို ဒုသမၼတ ျဖစ္ႏိုင္၏)။
ထိုေၾကာင့္..၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ဒု-သမၼတ(သမၼတေလာင္းမ်ား) ၃ ဦး အနက္ ၂ ဦးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ (ယင္း သည္ပင္လၽွင္ သြယ္ဝိုက္၍သာ) ရရွိပါ သည္။
ထိုသို႔ ဒုသမၼတ ၂ ဦး အမည္ စာရင္းတင္သြင္းခြင့္ရရန္မွာ မိမိတို႔ ပါတီ၊ မိမိတို႔မဟာမိတ္အစုအဖြဲ႕မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၈၅ ဦး၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၆၆ ဦး အႏိုင္ရရန္ လိုပါလိမ့္မည္။ ယင္းအေရအတြက္သည္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အားလုံး၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္..
ထိုသို႔ ဒု-သမၼတေလာင္း ၂ ဦးစလုံး အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္ရသည္ဆို လၽွင္ပင္..၊ ယင္းႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးဦး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာရန္ကား အထက္ေဖာ္ျပပါ ထက္ဝက္သာသာမၽွ အႏိုင္ရ႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ေတာ့..။
အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ (င) အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဆႏၵမဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ရ၏။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားဆိုသည္မွာ..၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္မွ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္  ၄၉၈ ဦးႏွင့္တကြ ၎၏ သုံးပုံတစ္ပုံျဖစ္သည့္ (မဲဆႏၵရွင္မ်ား ေ႐ြးခြင့္မရဘဲ ယင္းလႊတ္ေတာ္ႀကီးထဲ အသင့္ ေရာက္ရွိ ေနမည့္) တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး တို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။ စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦး ရွိ၏။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ တာဝန္အတြက္ ထို ၆၆၄ ဦးတို႔ မဲခြဲၾကမည္ဆိုလၽွင္ ၃၃၃ ဦး ရွိသည့္ဘက္မွ အႏိုင္ ရပါလိမ့္မည္။
သို႔ေၾကာင့္..၊ မိမိတို႔ပါတီ၊ မိမိတို႔ မဟာမိတ္ အင္အားစုမ်ား တင္သြင္းခြင့္ ရသည့္ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးထဲမွ  တစ္ဦးဦး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာရန္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ မိမိတို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသူ ၃၃၃ ဦး ေရာက္ရွိေနရပါမည္။
ထို႔အတြက္..၊အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည့္သူ႕မဲဆႏၵနယ္စုစုေပါင္း ၄၉၈ ေန ရာတြင္ ၃၃၃ ေနရာ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ အႏိုင္ရရန္လိုပါ လိမ့္မည္။
မဲဆႏၵနယ္အားလုံး မလစ္မလပ္ အေ႐ြးခံမည့္ ပါတီ၊ မဟာမိတ္ အစု အဖြဲ႕တို႔အတြက္ ဆိုလၽွင္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ( ၃ပုံ ၂ ပုံေက်ာ္) အႏိုင္ရရန္ လိုပါ၏။ ၃၃၃ ေနရာေအာက္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ၊ မဟာမိတ္ အစုအဖြဲ႕တို႔မွ သမၼတ တစ္ဦး ဦး ထြက္ေပၚလာရန္ လမ္းမရွိ။ ထို႔အတူ သမၼတမွ ဖြဲ႕စည္းမည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ (ယင္းသမၼတမွ ခန္႔အပ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ဖြဲ႕စည္းေသာ) တိုင္းအစိုး ရမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရန္ လမ္းမျမင္..။
သို႔ေသာ္..၊တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအးအတူပူအမၽွ အေပးအယူ ရွိၾကကုန္ေသာ ပါတီမ်ား အတြက္မူ..၊ ၎တို႔ လိုလားေသာသူ သမၼတျဖစ္လာရန္ ၁၆၇ ဦးသာ အႏိုင္ ရရန္ လိုပါ၏။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည့္သူ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း ၄၉၈ ေနရာတြင္  ၁၆၇ ဦးဆိုပါက ၃၄ ရာခိုင္ ႏႈန္း( ၃ ပုံ ၁ ပုံေက်ာ္႐ုံ)သာ ရွိပါသည္။
ထိုပစ္မွတ္ကို ခ်ိန္႐ြယ္ထားေသာ အစုအဖြဲ႕တခ်ိဳ႕သည္ ယခုေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ ေရာင္ ေဖ်ာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေတြးဆႏိုင္ပါသည္။ (ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ ရွိလာမည့္ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကိုလည္း ယင္းရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္မီလာရန္ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ သိမ္းသြင္းၾကပါလိမ့္ ဦးမည္။)
မည္သည္နည္းႏွင့္ ရလာသည္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းအင္းအားစုမွ ၁၆၇ မဲ ရရွိသြားပါက တပ္မေတာ္သား လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ မဲႏွင့္ ေပါင္း ကာ ၃၃၃ မဲျဖင့္ သမၼတႀကီးကို ေ႐ြးခ်ယ္ ႏိုင္ေလၿပီ။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဖြဲ႕စည္း ႏိုင္သြားပါၿပီ။
၎သမၼတသည္..၊
တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမိုကရက္တို႔ အျပတ္အသတ္ ႀကီးစိုးထားလၽွင္ပင္   တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားထဲမွ ၎တို႔ပါတီဝင္ တစ္ဦးမၽွ အႏိုင္ ရ႐ုံျဖင့္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အား ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ေပၿပီ။ ယင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တစ္ဆင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို ၎စိတ္ ႀကိဳက္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေလၿပီ.. ( အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂(ခ)(၁)၊ ၂၆၂(က)(၁) တို႔အရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ပါသည္)။
ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက မဲဆႏၵရွင္တို႔ ရင္က်ိဳးရပါလိမ့္မည္..။ ထိုသို႔ေသာ ဖားတစ္ပိုင္း ငါးတစ္ပိုင္း အစိုးရမ်ိဳး ျပည္သူတို႔ မလိုလားေတာ့။ ၅ ႏွစ္တာမၽွ ေအာင့္ကာနမ္းခဲ့ၿပီးေလၿပီ..။ ေနာက္ထပ္ ဟူေသာအသံ မၾကားလိုေတာ့..။
ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္၂၀၁၅ အလြန္ တြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ(စစ္စစ္)တစ္ရပ္ ကို ျမင္ေတြ႕ခြင့္ မရႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္မ်ား ႀကီးစိုးေသာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ပုံေဖာ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ရေနပါၿပီ..။ ယင္း အခြင့္အလမ္းကို ဖန္တီးေပးရန္မွာ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ မ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အထိ ျဖစ္လာ ႏိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ တိုင္းအတြင္းရွိ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမ်ား မည္သို႔ ျပင္ဆင္ထားၾကသနည္း..။
သမၼတလုပ္ကာ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ရည္ ႐ြယ္ထားေသာ ပါတီမ်ားသည္ ရည္ ႐ြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ ခိုင္လုံမဲ ရရန္ေသခ်ာေနၿပီေလာ..။ မေသ ခ်ာေသးပါက လႊတ္ေတာ္အတြင္း မဲမကြဲ ေစေရး စုစည္းညီ ၫြတ္ေသာ မဟာမိတ္ အင္အားစုဖြဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ၿပီေလာ..။ မိမိ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက ဒီမိုကေရစီေရးအေပၚ သစၥာေစာင့္သိရန္ စည္း႐ုံး ထားၿပီးၿပီေလာ..။
သမၼတျဖစ္ရန္အထိ၊ အစိုးရဖြဲ႕ ရန္အထိ မရည္႐ြယ္ထားေသာ ပါတီ မ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ား လိုလားသူသာ သမၼတ ျဖစ္လာေစေရး ႀကိဳးစားေပးၾကရန္ သေဘာထားႀကီးမႈမ်ား တည္ေဆာက္ထား ၿပီး၏ေလာ..။
တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အေ႐ြးခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ အေရးပါမႈကို သတိခ်ပ္ၾက၏ေလာ..။ မိမိတို႔ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရင္း ယင္းကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ပါ ထည့္သြင္းအားျဖည့္ ပံ့ပိုး ေဖးမရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး၏ေလာ..။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတ တင္းသြင္းခန္႔ အပ္ ႏိုင္ပါမွ တိုင္းတြင္းဒီမိုကရက္တို႔ အေရးလွပါလိမ့္မည္။
ဒီမိုကရက္တစ္မ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ၾကရပါမည္။ စားပြဲဝိုင္း ထိုင္သင့္လွပါသည္။ ၿပီးမွ လူခြဲကစားၾကရပါမည္။
ေဆာ္လည္း ေဆာ္ဩလွပါၿပီ။ ထပ္၍ထပ္၍လည္း ေဆာ္ဩရန္ ရည္႐ြယ္ထားပါသည္။
သတိ..၊ ႏြားကြဲလၽွင္ က်ားဆြဲပါလိမ့္မည္။