အတၱ ဦးထုပ္ေတြ ခၽြတ္ေရး

0
472

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္ ဝါဒႏွင့္ ေနထိုင္လာၿပီး၊ အာဏာရွင္ စနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထိုင္လာခဲ့ရသည့္ ယေန႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္ သံသယမ်ား မယုံၾကည္မႈမ်ား အေတာ္မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။  ယင္းႏွင့္အၿပိဳင္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားလည္း ဗလပြ။
ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ကို တစ္ဖြဲ႕ သံသယမ်ား မယုံၾကည္မႈ မ်ားျဖင့္သာ ဆက္ဆံၾကသည္။

မိမိ၏ စိတ္ဒဏ္ရာ အခံမ်ားျဖင့္ အျပစ္ဖို႔ျခင္း၊ တစ္ဦးကို တစ္ဦး တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၿပီး အေျဖကို ဦးတည္ သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ အေျဖရွာမႈဆီ မေရာက္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ယင္းသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ပါက တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘ၀ အတြက္ အေျဖရွာေရးတြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္တတ္သည္။
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုျဖစ္ပါက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ အက်ိဳးခံစားရမည့္သူမ်ားအတြက္ အေျဖရွာ ေရးႏွင့္ ေဝးမည္။  ပါတီမ်ား ျဖစ္ပါက မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ အေျဖရွာရန္ ေဝးမည္။ ယင္းသို႔ မယုံၾကည္မႈ၊ စိတ္ဒဏ္ရာ၊ သံသယမ်ား ျပည့္ခဲေနသည့္ အနာကို ေဖာက္ထုတ္ရန္မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမွသာ အတြင္းတြင္ အနာမည္မၽွ ယင္းေနသည္။ မည္မၽွ ႀကီးေနသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အနာျဖစ္သည္။ ေဆးမည္မၽွ ထည့္ရမည္။

ဆရာဝန္ ေခၚရမည္။ ေဆး႐ုံတင္ရမည္ စသျဖင့္ အေျဖေတြ႕မည္ ျဖစ္သည္။  ယင္းသို႔ အေျဖေတြ႕ရန္မွာ အတၱဦးထုတ္မ်ားကို ခၽြတ္ထား၊ ပုဂၢလ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ထားရန္ လိုေပသည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္ အတၱဦးထုတ္မ်ား ခၽြတ္ေရး၊ ခံစားခ်က္မ်ားကို ေမ့ထားေရးသည္ အေျပာလြယ္ သေလာက္ လက္ေတြ႕တြင္ အင္မတန္ ခက္ေပသည္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ စကား ေျပာရန္ မေျပာမဆိုထားဘိ ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ ၫွိႏႈိင္းရန္ပင္ အေတာ္ခက္ေပသည္။
ယင္းကို တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ၆ ပြင့္ဆိုင္ကဲ့သို႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တစ္ဆို႔ေနျခင္းက သက္ေသျပေနသည္။ ခက္ခဲေသာ္လည္း ျပႆနာ၏ အေျဖကို ေတြ႕ေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ နာက်င္ခံခက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုအတြက္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ပါတီမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ လူထုတစ္ဦးခ်င္းသည္လည္းေကာင္း အေျဖရွာေရးအတြက္ အတၱဦးထုပ္မ်ားကို ခၽြတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။
ခက္ခဲသည္။ သို႔ေသာ္ ခၽြတ္ကို ခၽြတ္မွ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။