တိုင္းအတြင္း သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ ႏွစ္စဥ္ ၃ မႈထက္ မနည္းျဖစ္ပြား

0
388

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ႏွစ္စဥ္ ၃ မႈထက္ မနည္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ျဖစ္ပြားမႈ စာရင္း မ်ားအရ သိရသည္။


တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ ၂၀၁၁ ခုနစ္တြင္ ၃ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုနစ္တြင္ ၃ မႈ၊ ၂၀၁၃ ခုနစ္တြင္ ၉ မႈ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုနစ္တြင္ ၃ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ႏွစ္စဥ္အနည္းဆုံး ၁မႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ ေၾကာင္း အထက္ပါ စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။
က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ အသက္ ၁၄ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္မ်ား၊ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ျပဳက်င့္ခံေန ရေၾကာင္း အထက္ပါ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုနစ္အထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုဒိမ္း မႈ စုစုေပါင္း ၄၇ မႈတြင္ သက္ငယ္ မုဒိန္းမႈ ၁၈ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ ျဖစ္သည္။
သက္ငယ္ မုဒိမ္းက်ဴးလြန္သူမ်ား တြင္ ဖခင္အရင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မုဒိန္းျဖစ္ပြားမႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရ သည္။