နယ္တကၠသိုလ္ေတြဘာလုပ္ေနလဲ

0
435

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတကၠသိုလ္တို႔တြင္ ဒီပလိုမာအတန္းမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခုဖြင့္ေနသည္ကို ၾကားရသည့္အခါ နယ္တကၠသိုလ္ေတြ ဘာလုပ္ေနလဲ ဟူသည့္ေမးခြန္းကို မၾကာခဏေမးျဖစ္သည္။
ယင္းသင္တန္းမ်ားသည္ နယ္တြင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္သူမ်ား မည္သို႔ ပင္တက္ခ်င္သည့္ ဆႏၵရွိေစကာမူတက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထား ျဖစ္သည္။
အလုပ္မသြားခင္ နံနက္ပိုင္းႏွင့္ အလုပ္အျပန္ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ တက္ရမည္။ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီးခါစ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဘာမွန္း မသိဘဲတက္ခဲ့ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ၿပီး အဆင္ေျပရာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုခုကို ေရာက္ေနသည့္ သူမ်ားအတြက္ ယင္းသင္တန္းမ်ားသည္ ဘ၀ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ ေပါင္းကူးပင္ ျဖစ္သည္။

တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္သိခ်ိန္တြင္ ေနာက္ထပ္ပညာေရး နယ္သို႔ေျခခ်ရန္အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ နယ္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ဆိုလၽွင္ အဘယ္ေၾကာင့္မဖြင့္သနည္း။
ယင္းသင္တန္းမ်ား မဖြင့္ျခင္းေၾကာင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွပညာကို လိုလား သည့္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးၾကရသည္။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ နယ္တကၠသိုလ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေန ျဖင့္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္အားထုတ္ေစခ်င္သည္။

ခြင့္မျပဳခဲ့စဥ္က ခြင့္မျပဳခဲ့၍ဟု ဆင္ေျခလြယ္လြယ္ေပးႏိုင္ေပသည္။ အခုကခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ စည္ေဝလာ မႈ သင္ၾကားရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား မ်ားျပားလာမႈသည္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အကဲျဖတ္သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပန္လည္ စည္ေဝေနၿပီျဖစ္သည္။
ထားဝယ္၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္မ်ားသည္လည္း ပညာကို အဆက္မျပတ္ သင္ယူလိုသူမ်ား၏ ေနရာျဖစ္လာေရး အားထုတ္ရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာလိုရင္း ျဖစ္သည္။

 

(အယ္ဒီတာ ၁-၅-၂၀၁၅)