သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ၿပီးသည့္အခါ သတိျပဳလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

0
286
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

မိုးေလ၀သသတင္းမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးသတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ အဆီ၊ အငန္ႏွင့္ အခ်ိဳေလွ်ာ့စားပါ။ အာဟာရ ျပည့္၀မွ်တေအာင္ စားသံုးပါ။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္သူက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္သာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူ၍ မီးဖြားပါ။

ကေလးငယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေဆး အၾကိမ္ေရျပည့္ေအာင္ မပ်က္မကြက္ ထိုးႏွံေပးပါ။

ပံုမွန္ေသာက္ေနေသာ ေဆး၀ါးမ်ား၊ သားဆက္ျခားေဆး၀ါးမ်ား စသည္တို႔အား ၾကိဳတင္စုေဆာင္းထားပါ။ ေဆး၀ါး ျပတ္လပ္မႈရွိပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရး ဌာနႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ လိုက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈဒဏ္ရာရ ရွိမႈ အႏၱရာယ္မ်ားအား ဂရုျပဳပါ။

ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အျခား က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြား ပါက နီးစပ္ရာ ေဆးရံု၊ က်န္းမာေရးဌာန ႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ထံတြင္ျပသ၍ ေဆးကုသမႈခံယူပါ။

ေရေမ်ာစာမ်ား၊ အမွည့္လြန္အစာမ်ားႏွင့္ ယင္နားစာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အစားအစာမ်ားကို ယင္မနားေစရန္ ဖံုးအုပ္ ထားပါ။

ေရသန္႔ေဆးထုပ္(သို႔မဟုတ္) ကလိုရင္း ေဆးခတ္ထားေသာေရႏွင့္ က်ိဳခ်က္ထား ေသာေရကိုသာ ေသာက္သံုးပါ။

ယင္လံုအိမ္သာကို စနစ္တက်သံုးစြဲ ပါ။ အမႈိက္မ်ားကို ေျမျမွဳပ္ျခင္း၊ မီးရွိဳ႕ ျခင္း၊ အမႈိက္ပံုကို ထံုးျဖဴးျခင္း စသည္ျဖင့္ အမႈိက္သရိုက္မ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါ။

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါ။ အစာမစားမီ၊ အစား အစာခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳမီ၊ အိမ္သာသြားၿပီးတိုင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကး ကိုင္တြယ္ၿပီးတိုင္း လက္ကိုဆပ္ျပာႏွင့္ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာပါ။

ျခင္မကိုက္ခံရေအာင္ ဂရုျပဳေနထိုင္ပါ။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ျခင္ေထာင္ ျဖင့္သာ အိပ္စက္ပါ။ ပိုးေလာက္လန္း၊ ျခင္ႏွိမ္ႏွင္္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ဖံုး၊ သြန္၊ လဲ၊ စစ္)တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။

ရင္းျမစ္-က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန