ထား၀ယ္ – ကံေပါက္ ဓာတ္အားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အပင္ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ တိုင္းအစိုးရ အေၾကာင္းမျပန္ေသး

0
306
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ထား၀ယ္- ကံေပါက္သို႔ သြယ္တန္းထားသည့္ ၆၆ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္း ႀကိဳးေအာက္ရွိ သီးႏွံပင္မ်ား ေလ်ာ္ေၾကး ေပးေရးကိစၥ တင္ျပထားရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ႏိုင္ဦးက ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ဦးသက္ႏိုင္ဦးက ကံေပါက္-ထား၀ယ္ ၆၆ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္းသြယ္တန္း ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သိမ္းဆည္းခံေျမ မ်ားအတြက္ ေျမယာႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေပးေခ်ရန္ မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဓာတ္အားလိုင္းေအာက္ရွိ သီးႏွံပင္မ်ား ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ေရး အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာတူခြင့္ျပဳ ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ ေထာင္စုလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက စာျဖင့္ေျဖဆိုထားသည္။

ထိုေၾကာင့္ သီးႏွံပင္မ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးႏိုင္ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းအစိုးရထံ စာျဖင့္တင္ျပထားေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသက္ ႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

“တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က သေဘာတူရင္ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥ ပြဲၿပီးသြားၿပီေပါ့။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းမျပန္ေသး ေပမယ့္ ရဖို႔ ေသခ်ာမွာပါ”ဟု ဦးသက္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

၆၆ ေကဗီြဓာတ္အားလိုင္းျဖတ္သန္း ရာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရာ္ဘာပင္ႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္မ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ဓာတ္အားလိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ခုတ္ထြင္ ရွင္းလင္းရေသာ အပင္မ်ားအတြက္ ပါ၀င္ သြားသည့္ အပင္အမ်ဳိးအစား၊ အရြယ္အစား၊ အေရအတြက္ကို စာရင္းေကာက္ ယူကာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေပးပို႔ထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေျဖၾကားစာတြင္ ပါရွိသည္။

ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ တင္ျပထားသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ပမာဏစာရင္း မ်ားအရ  ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမွ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ျခင္းကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ သေဘာတူခြင့္ျပဳပါက ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဘ႑ာေငြလ်ာထား၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ၀န္ႀကီးဌာနက ေျဖၾကား ထားသည္။

အထက္ပါ ဓာတ္အားလိုင္းတည္ ေဆာက္ရာတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခဲ့ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုထားသည္။

ကိုေဇာ္