ပုစြန္ေမြးရန္ ဒီေရေတာ အေျပာင္ရွင္းထားမႈ ယခုအခိ်န္မွ ကြင္းဆင္းစိစစ္မည္ဆိုပါက ေျပာင္တလင္းခါသြားႏိုင္ ဟုဆို

0
1239

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပုစြန္ေမြးရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဒီေရေတာ အေျပာင္ရွင္းထားသည့္ကိစ္ၥကို ယခုအခ်ိန္မွ ကြင္းဆင္း စိစစ္မည္ဆိုပါက ေျမျပင္ အေျခအေနတြင္ ေျပာင္တလင္းခါသြား ႏုိင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ ဒီေရေတာမ်ားကို အေျပာင္ ရွင္း၍ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္ျပတ္သားစြာ အေရးယူရန္ အစီအစဥ္ရွိ / မရွိ ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ျပည္ၿဖိဳး ထြန္းကုမၸဏီႏွင့္ ခိုင္ဇင္ေယာ္ကုမၸဏီတို႔သည္ ဒီေရေတာဧကေပါင္းမ်ားစြာကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေျပာင္ရွင္းထားၿပီး ေရငန္ပုစြန္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းခ်က္ကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဦးျမင့္စန္းက သက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားအား ကြင္းဆင္းစိစစ္ေစၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မရွိသည့္ ကိစ္ၥရပ္မ်ားေတြ႕ရွိပါက  သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္အညီအေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“၀န္ၾကီးကိုယ္တိုင္ကြင္းဆင္းမယ္ဆိုရင္ ဟိုမွာ ပုစြန္အပြေၾကာ္နဲ႔ ဧည့္ခံတဲ့ အေျခအေနအထိ ေရာက္သြားမွပဲ အေရးယူလို႔ ရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါ တယ္”ဟု ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္း ႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိျခင္း ၊ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳထားမႈမရွိျခင္း၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတြင္ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး ယာယီလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈမရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနတို႔က အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု မတ္လအတြင္းက က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဒုတိယ၀န္ႀကီးက အေရးယူမည္ဟု ေျဖၾကားထားေသာ္လည္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးက ယခုအခ်ိန္မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္ဟု ေျဖၾကားသည့္ အေပၚ ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က အထက္ ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးက ေျမယာျပဳျပင္သည့္လုပ္ငန္းကို လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ တစ္ခုကမူ ပုစြန္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းကိုပင္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထူးေနေအာင္က လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာသည္။

က်ားႀကီးေအာ္ေက်းရြာအနီးရွိ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လယ္ယာေျမ အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမားသျဖင့္ ေျမျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျမညႇိျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳ ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းေျမစာရင္း၊ တိုင္းသစ္ေတာ ဌာနတို႔၏ စိစစ္ခ်က္ခိုင္မာမွသာလုပ္ငန္း အားခြင့္ျပဳမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ကုမၸဏီထံ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အတြင္းက အေၾကာင္းၾကားထား ခဲ့သည္။

ဥပေဒႏွင့္ မညီသကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္းမရွိဘဲ ယင္း ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ရွိ/ မရွိကို ေဒါက္တာထူးေနေအာင္က ထပ္မံ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရွိမွသာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းက ဆိုသည္။

ယင္းကုမၸဏီႏွစ္ခုကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ရပ္ဆိုင္းေစမည္ဟု ေဒါက္တာ ထူးေနေအာင္က ထပ္မံေမးျမန္းခဲ့ရာ ၀န္ႀကီးက စာျဖင့္ျပန္လည္ေျဖၾကားမည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ တနသၤာရီတိုင္းခရီးစဥ္အတြင္း ျမိတ္ေဒသခံတစ္ဦး၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ တိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ၾကီးဦးျမင့္စန္းက ေျဖဆိုထားသည္။

ျပည္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီႏွင့္ ခုိင္ဇင္ေယာ္ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ ဧကေထာင္ ခ်ီအေျပာင္ရွင္းသည္ ဆိုသည့္ကိစၥမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျပန္လည္ျငင္းဆိုထားသည္။

Dawei Watch