အေျခခံပညာေက်ာင္း တစ္ရာေက်ာ္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ သံုးစြဲမည္

0
62

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း တစ္ရာေက်ာ္တြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား အသစ္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ရန္ က်ပ္ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

ေက်ာင္းသားဦးေရ တိုးလာသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ အသစ္တည္ေဆာက္ရန္၊ အႏ္ၲရာယ္ရွိ သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္၊ ဥပဓိ႐ုပ္ မေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ၊ သိပ္ၸံ ခန္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေဆာက္  လုပ္ျပဳျပင္ရန္ စသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္  က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၂၈၉ ဒႆမ ၂၁ သန္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ ပါ႐ံုးထံမွ သိရသည္။

ေက်ာင္းေပါင္း ၁၂၉ ေက်ာင္းတြင္ အထက္ပါ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။

“တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ပရိေဘာဂအတြက္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာ နက ခ်ေပးတာ၊ ဒီဘတ္ဂ်တ္က ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်တ္၊ ျပည္ေထာင္ စု ဘတ္ဂ်တ္နဲ႔ သံုးတာ”ဟု တိုင္းပညာ ေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္က ဆိုသည္။

စာသင္ေဆာင္ တိုးခ်ဲ႕မည့္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စာေရးခံု၊ ထိုင္ခံု စုစုေပါင္း ၁၁၄၃ စံုအတြက္ က်ပ္သန္း ၅၃ ဒႆမ ၀၂၃ သန္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚျမင့္စိန္က ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးမွ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ျပလာသည့္ေက်ာင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီက ေက်ာင္းမ်ား၏ ေျမျပင္အေျခအေနကို ေလ့လာသံုးသပ္ စိစစ္ကာ မျဖစ္မေန ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆိုသည္။

အထက္ပါ ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ေက်ာင္း ၈၆ ေက်ာင္းအတြက္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားၿပီးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ငန္းအပ္ႏွံထားၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိ ေနသည့္ ေက်ာင္း ၄၃ ေက်ာင္း အတြက္ လည္း တင္ဒါ ေခၚယူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

 မုိးျမင့္