ကၽြန္းစုဗန္ဒိန္း ဦးေဇာ္ဟိန္း

0
337

ေန႔စဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေသာ သတင္းစာမ်ားကို သမိုင္းမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ တင္စားေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ကား သမိုင္းျဖစ္သြားေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုႏွစ္၏ ထူးျခားေသာ ရက္စြဲသမိုင္းကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ေသာ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အုပ္စုအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဦးအစျဖစ္မႈ၊ တီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ လူအမ်ားစုအေပၚ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ကို စံႏႈန္းထားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

                                                                                                                                                     တနသၤာရီအပတ္စဥ္

ကၽြန္းစုဗန္ဒိန္း ဦးေဇာ္ဟိန္း

ေဒသခံမ်ားက သူ႔ကို ကၽြန္းစုဗန္ဒိန္းဟု ခ်စ္စႏိုးျဖင့္ ေခၚေ၀ၚၾကသည္။ သူသည္ ၿမိတ္-ကၽြန္းစု ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေလွႀကီး မ်ားေၾကာင့္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းေလွမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ကမ္းေ၀းေလွႀကီးမ်ား ကမ္းနီး၀င္ဖမ္းေနျခင္းတို႔ကို ပင္လယ္ျပင္ထြက္ လိုက္လံ မွတ္တမ္းယူခဲ့သူျဖစ္သည္။

ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေလွမ်ား ကမ္းနီး၀င္ဖမ္းေနမႈမ်ားကို သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေန သည့္ ြြွ ကုမ္ၸဏီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အေႂကြးက်ပ္ ရွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ေပးရန္ ရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ သူ ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးေပးေနသည့္ ကုမ္ၸဏီ၏ အေႂကြးက်န္ကိစ္ၥ ကို ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္းက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အသံမထြက္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏ္ၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေပ ၁၈၀၀ ခန္႔ရွိ ၿမိတ္ၿမိဳ႕(မင္းသန္းရြာ)မွ ကၽြန္းစု(ေမာင္းေလွာ္ရြာ) ျမစ္ကူးတံတားရရွိေရး အတြက္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ေရထြက္ပစ္ၥည္းမ်ား တင္ပို႔မႈတြင္ ပုစြန္တစ္ကီလုိလွ်င္ အခြန္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာသာရရိွေနသျဖင့္ အခြန္ရရွိမႈ နည္းပါးေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သူတင္ျပၿပီး ေနာက္သံုးလခန္႔အၾကာတြင္ ပုစြန္ တစ္ကီလိုလွ်င္ အခြန္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားရိွေသာ္လည္း မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ သည့္ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မညီမွ်မႈေတြပေပ်ာက္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဦးေဇာ္ဟိန္းက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မိမိေဒသအတြင္းရိွ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေအာက္ေျခအထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ကြင္းဆင္း ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ရသင့္ရထိုက္သည့္ ဆံုး႐ံႈးေနရသည့္ အခြန္ေငြမ်ားအတြက္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ထူးျခားစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု