မြန္ပါတီအမည္သစ္ မိတ္ဆက္ပြဲ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္

0
72

မြန္ ၃ ပါတီေပါင္းစည္းထားသည့္ ပါတီအမည္သစ္မိတ္ဆက္ပြဲကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ေမာ္လ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည္ဟု ပါတီေခါင္း ေဆာင္တို႔ထံမွ သိရသည္။

မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳး သားကိုယ္စားျပဳပါတီ ၃ ပါတီတို႔ေပါင္း စည္းထားသည္ ပါတီအမည္သစ္ကို “မြန္ပါတီ” (Mon Party) ဟု ေ႐ြးခ်ယ္ အတည္ျပဳထားၿပီး ပါတီအမည္သစ္ကို မြန္ျပည္သူလူထုအား တရားဝင္မိတ္ ဆက္သြားမည္ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ တို႔က ေျပာသည္။
“မြန္ပါတီေတြ ေပါင္းစည္းၾကၿပီ ဆိုတာကို မြန္ျပည္သူေတြကို တရားဝင္ ေၾကညာသြားမယ္”ဟု မြန္ပါတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး (၂) ႏိုင္စံတင္က ေျပာ သည္။

ပါတီအသစ္မိတ္ဆက္ျခင္း က်င္းပ ၿပီးေနာက္ ပါတီဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္း၊ မူဝါဒမ်ား ေရးဆြဲၿပီးလၽွင္ ပါတီ မွတ္ပုံတင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ဟု မြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ မြန္ပါတီပါကို ဗဟို ေကာ္မတီဝင္ အေယာက္ ၁၂၀ ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၅၁ ဦးတို႔ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု မြန္ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ႏိုင္ လရီတမက ေျပာသည္။

မြန္ျပည္သူလူထုမ်ား၊ မြန္သံဃာ ေတာ္မ်ား လိုလားေနသည့္ မြန္တစ္ပါတီ တည္းျဖစ္ေရးသည္ ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးသည့္ မြန္အင္အား စုမ်ားလည္း မြန္ပါတီထဲ ပါဝင္လာႏိုင္ ရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ဟုလည္း မြန္ပါတီေခါင္းေဆာင္တို႔ က သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားသည္။