မဲ႐ုံထဲက တိုက္စစ္မႉး

0
456

၂၀၁၅ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားစာရင္း ထြက္ပါၿပီ..။
ယင္းတို႔ ရည္႐ြယ္ရာအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရေတာ့မည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မွေတာ့ အႏိုင္ရရန္ လိုသည္။ ၿပိဳင္ပြဲဟူသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအား ေကာင္းသူ အႏိုင္ယူစၿမဲ..။

မဲျပားအနည္းအမ်ားျဖင့္ အႏိုင္ အ႐ႈံး ဆုံးျဖတ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရမည့္ အေရးႀကီး ဆုံးအခ်က္မွာ မဲ႐ုံအသီးသီးမွ မိမိတို႔ရရွိလာမည့္ မဲတစ္ျပားခ်င္းစီကို စနစ္တက် စုေဆာင္း ႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္၏။
ယင္းသို႔ စုေဆာင္းႏိုင္ေရးမွာ အရည္အခ်င္းရွိေသာ မဲ႐ုံ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ခန္႔အပ္ထားရန္ လိုပါသည္။

တခ်ိဳ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို မသိၾက..၊ တခ်ိဳ႕က သိေသာ္လည္း မခန္႔အပ္ႏိုင္ၾက။
၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စား လွယ္တခ်ိဳ႕ အိပ္ေပါက္ျဖင့္ ဖားေကာက္ ခဲ့ၾက၏။ ထိုပြဲ၌ မဲကလိမ္ကက်စ္ အက်ခံရသည္ဟု ေျပာဆိုျငင္းခုံ ၾကကုန္ေသာ ႐ႈံးနိမ့္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း အားလုံးနီးပါးတြင္ ႀကီးမားေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခု ရွိခဲ့ၾကေလသည္။
ထိုအားနည္းခ်က္မွာ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ မဲ႐ုံတိုင္းတြင္ မဲ႐ုံကိုယ္စား လွယ္မ်ား မထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။

မဲ႐ုံမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ မဲ႐ုံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိ(ရွိေသာ္လည္း အရည္အခ်င္း မျပည့္မီၾက)သျဖင့္ မဲ႐ုံသို႔ ေရာက္လာသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾက..။ ၎တို႔ကို မဲေပး လိုသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားဘက္မွ မားမား မတ္မတ္ မကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသလို လိမ္ လည္မႈေပါင္းစုံအား သက္ေသအေထာက္ အထားျဖင့္ ျပႏိုင္ခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရ၏။

မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မဲ႐ုံ စဖြင့္ခ်ိန္မွသည္ အႏိုင္အ႐ႈံး ေရတြက္ၿပီး သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးကာ မဲ ထုပ္ႏွင့္ မဲစာရင္းမ်ား ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပို႔ ေဆာင္ရာတြင္ပါ လိုက္ခြင့္ ရသည္အထိ အေရးပါလွသူမ်ား ျဖစ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တို႔ရရွိေသာ မဲျပားမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သူတို႔ထက္ အခ ရာက်သူမရွိ။
ယင္းတို႔ အရည္အခ်င္းရွိလၽွင္ ရွိ သလို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ မသမာမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ႏိုင္ကာ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမၽွ တမႈႏွင့္တကြ မဲဆႏၵရွင္ အသီးသီး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အနီးကပ္ ကာကြယ္ႏိုင္၊ ေတာင္းဆိုေပး ႏိုင္၏။ ဘက္လိုက္ႏိုင္ေသာ၊ မဲ႐ုံမႉး၊ အခ်ိဳးမေျပ ေသာ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္တို႔အား တစ္ခ်ိန္ လုံးေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းၫွိခြင့္ရသူမ်ား ျဖစ္၏။

(ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေတြ႕ အႀကဳံအရ) တခ်ိဳ႕မဲ႐ုံမႉးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေၾကညက္မႈ မရွိ ၾက။ တခ်ိဳ႕ကား ေလ့လာထားပုံပင္ မေပၚၾက။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ႀကိဳတင္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားေသာ မဲ႐ုံ ကိုယ္ စားလွယ္တို႔၏ အခန္းက႑မွာ အလြန္ အေရးပါလွေတာ့၏။

ယခု ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ႏႊဲမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ရရွိလာမည့္မဲျပားမ်ားအား မယို မဖိတ္ စုစည္းႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီေလာ..။

ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားသည္ မဲ႐ုံတစ္႐ုံအတြက္ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၇၅ အရ- မဲ႐ုံ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အကူကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ စာေရးတစ္ဦး၊ မဲေဆာ္ဩသူတစ္ဦး၊ ႐ုံးအကူတစ္ဦး စုစုေပါင္း ၅ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္၏။ မဲဆႏၵ ရွင္ ၃၀၀ အထက္ မဲ႐ုံမ်ားအတြက္ စာေရး၊ မဲေဆာ္ဩသူ၊ ႐ုံးအကူ တစ္ဦးစီ ထပ္တိုး ကာ ၈ ဦးအထိ ခန္႔အပ္ ႏိုင္ပါသည္။
တခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ မ်ားအတြက္မူ လူအင္အားႏွင့္ ေငြေၾကး သုံးစြဲႏိုင္မႈ အေနအထားအရ ယင္းသို႔ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ တတ္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္။

သို႔ေသာ္..၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းတိုင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ ႏွင့္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၃(က) အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေန႔၌ မဲ႐ုံတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ကိုယ္စား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ မဲ႐ုံ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အကူ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီကို ခန္႔အပ္ခြင့္ ရွိ၏။ ခန္႔အပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္၏။
ယင္း မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔အတြက္ဆိုလၽွင္ ေရွ႕တန္း တိုက္စစ္မႉးမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
မဲေရတြက္ခ်ိန္တြင္ ယင္းတို႔၏ သစၥာရွိမႈ၊ အကင္းပါးမႈ၊ ေစ့စပ္ေသခ်ာ မႈမ်ား လိုအပ္လွ၏။

သစၥာပ်က္ယြင္းေသာ မဲ႐ုံကိုယ္ စားလွယ္တို႔သည္ မဲေရတြက္ခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏ မဲျပား မ်ားကို တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ လဲလွယ္ သြား ႏိုင္ပါသည္။
ေျပာရဲဆိုရဲရွိမႈ၊ အကင္းပါးမႈ မ်ားျဖင့္ မိမိကိုယ္စားလွယ္ရရွိမည့္ မဲျပားမ်ား ပယ္မဲမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရဆဲဆဲကိုပင္ ခိုင္လုံမဲ ျဖစ္လာေအာင္ ဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သလို ၎တို႔ အေရထူပါကလည္း ခိုင္လုံမဲမ်ား ပင္ ပယ္မဲျဖစ္သြားႏိုင္ပါ၏။

ေစ့စပ္ေသခ်ာရန္ကား အေရးႀကီး လွေတာ့၏။
သာဓကမ်ားအရ..၊ မဲ႐ုံမႉးတို႔သည္ မဲျပားအား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တစ္ခု ေအာ္ေရတြက္ၿပီးမွ (တမင္တကာ ရည္႐ြယ္၍ျဖစ္ေစ၊ မွား ယြင္းကာျဖစ္ေစ) တျခားကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း၏ မဲခြက္ထဲ (သို႔မဟုတ္) ပယ္မဲခြက္ထဲ ထည့္(မိ)တတ္ၾက၏။
ထို႔အျပင္ မဲရလဒ္စာရင္းမ်ား( ပုံစံ ၁၆ ႏွင့္ ၁၉)တြင္လည္း ကိန္း ဂဏန္းမ်ား မွားေရး(မိ)တတ္ၾက၏။ ၈၂၅ မဲအား ၂၈၅ မဲဟု မွားေရး(မိ)ပါက ဘြာေတး လုပ္ရန္ မလြယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ အလုံးစုံ ျပန္စစ္ ေနရန္ အခ်ိန္မရတတ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လွေသာ ယခုပြဲတြင္ မဲ႐ုံ တစ္႐ုံ၏ အေျဖမဆိုထားဘိ..၊ မဲတစ္ ျပားကသည္ပင္ အဆုံးအျဖတ္ ျဖစ္လာ ႏိုင္၏။

ထို႔အျပင္..၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တို႔၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ အာမခံေငြ က်ပ္ ၃ သိန္းအား ျပန္လည္ထုတ္ယူ ခြင့္ရရန္ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၈(ခ)အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ မဲဆႏၵနယ္၏ ခိုင္လုံေသာမဲ ၈ ပုံ ၁ ပုံ ရရွိရန္ လိုအပ္ေန၏။ သို႔ ေၾကာင့္ ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ားအတြက္လည္း ၎တို႔၏ (ေငြက်ပ္ ၃သိန္းအတြက္ မဟုတ္ရင္ ေတာင္) သိကၡာတရားအတြက္ မဲတစ္ ျပားတိုင္းက အေရးပါေနပါသည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ခုတြင္ မဲ႐ုံ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈကား ထိုမၽွမကပါ..။

၎တို႔အား ရပ္႐ြာမွ ၾကည္ၫို ေလးစားမႈ၊ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမႈအေပၚ မူတည္ကာ အထိေရာက္ဆုံး မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အျပင္ ေနာက္ဆုံးမဲဆြယ္ခြင့္ရသူလည္း ျဖစ္၏။

လူ႕စိတ္သည္ တစ္စကၠန္႔ အတြင္း မွာပင္ အႀကိမ္တစ္ရာ၊ တစ္ေထာင္မက ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ မဲ႐ုံအတြင္း သက္ဆိုင္ရာပါတီ၏ တံဆိပ္ ရင္ထိုးႏွင့္ တစ္ခ်ိန္လုံး ေနခြင့္ရမည့္သူမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ စိတ္သႏၲာန္အတြက္ ေနာက္ဆုံး အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္လာ ပါလိမ့္မည္။
စာေမးခန္းထဲ ဝင္လုဆဲဆဲ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ေနာက္ဆုံး ဖတ္ေသာ စာတစ္ပိုဒ္သည္ အားကိုးအစြဲထင္ဆုံး ျဖစ္သကဲ့သို႔..၊ မဲ႐ုံအတြင္း ဝင္သြားေသာ မဲဆႏၵရွင္ မ်ားအတြက္ လၽွိဳ႕ဝွက္မဲေပးခန္းထဲမဝင္မီ သူတို႔ေနာက္ဆုံးေတြ႕လိုက္ရမည့္ သူတို႔ ႐ြာသား မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ပါတီ၊ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကိုယ္စား အနီးကပ္ဆုံးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ စြဲနစ္ မွတ္ယူသြားၾကလိမ့္မည္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲေန႔၏ ေရွ႕တန္း တိုက္စစ္မႉး မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွလည္း ထိုအေနအထားကို ေနာက္ဆုံး အခြင့္အေရးအျဖစ္ အမိအရ အသုံးခ်ကာ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ရင္ထဲအထိ ထိရွသက္ ဝင္ႏိုင္ေသာ အၿပဳံးပင္နယ္တီေဘာမ်ား တဒိုင္းဒိုင္း ကန္သြင္းရန္ လိုပါသည္။
မဲ႐ုံထဲမွ ႏွစ္လိုဖြယ္ အၿပဳံးတစ္ခ်က္ သည္ ေတြေဝဆဲ မဲေပးသူ၏အသည္းကို ထိထိမိမိ ျမဴဆြယ္ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ လူကိုျမင္ယုံမၽွျဖင့္ စက္ဆုပ္႐ြံရွာသြား ရန္လည္း တတ္ႏိုင္ပါသည္။

အျခားသို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီးသား ဆႏၵမဲမ်ားပင္ မိမိယုံၾကည္ရင္းႏွီးေသာ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္ေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ ဦးျပန္လွည့္လာႏိုင္ ပါသည္။ ထို႔အတူ မဲ႐ုံကိုယ္စားလွယ္အား အျမင္ကပ္ ႐ြံမုန္းလြန္းမႈေၾကာင့္လည္း ေျပာင္းလဲ ေ႐ြးခ်ယ္သြားႏိုင္ ပါ၏။

သို႔ေၾကာင့္..၊
ရပ္႐ြာမွ ယုံၾကည္ကိုးစားသူ၊ ေလးနက္တည္ၾကည္မႈ ရွိသူ၊ ဩဇာ ႀကီးမားသူမ်ားကို မဲ႐ုံ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ကာ အရည္ အခ်င္းျပည္မွီေအာင္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္ ထားႏိုင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းသည္ ယင္းရပ္႐ြာ ၏ အသည္း တစ္ျခမ္းကို စိုးပိုင္ၿပီးသား ျဖစ္ေနပါ လိမ့္မည္။

ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား အေန ျဖင့္ မိမိတို႔အား အားကိုးတႀကီး ေ႐ြး ခ်ယ္အပ္ႏွံေပးသည့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵမဲျပား မ်ားအား ကာကြယ္ရန္မွာ မိမိတာဝန္ သာ..။ မဲျပားတိုင္းတြင္ မဲထည့္သူ၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈမ်ား ထင္ဟပ္ေနပါ သည္။ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မၽွ အေဟာ သိကံ မျဖစ္ေစသင့္။
ၿပိဳင္ပြဲဟူသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အားေကာင္းသူ အႏိုင္ယူစၿမဲ..။