ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ လိုအပ္ခ်က္၏ သံုးပုံတစ္ပံုေက်ာ္သာ ေရ ေပးေ၀ႏိုင္

0
512

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိိဳ႕၏ တစ္ေန႕ ေရလိုအပ္ခ်က္ ဂါလံေပါင္း သိန္း ၄၀ ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ ေရလိုအပ္ခ်က္၏ သံုးပံုတစ္ပံုေက်ာ္သာ ေပးေ၀ႏိုင္ ေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္  စည္ပင္သာယာေရး အဖဲြ႕ထံမွ သိရသည္။

7018644-street-of-Mawlamyine-0
photos – travelblog.org

 

လူဦးေရ ႏွစ္သိန္းခန္႕ရွိသည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၏ ေရလိုအပ္ခ်က္ ေန႕စဥ္ ဂါလံေပါင္း သိန္း ၄၀ ရွိၿပီး စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႕က ေန႕စဥ္ ဂါလံေပါင္း သိန္း ၃၀ ခန္႕ ေပးေ၀ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေနလူထု အမွန္တကယ္ အသုံးျပဳခြင့္ရသည့္ ပမာဏမွာ ဂါလံေပါင္း ၁၂ ဒသမ ၅ သိန္းသာ ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရး အင္ဂ်င္နီယာ ဦးခင္ေမာင္ေဝက ေျပာသည္။

“က်န္တာေတြကေတာ့ ေရေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ အခမဲ့ေပးေဝမႈေတြေၾကာင့္ ေရခြန္အေနနဲ႔ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမရဘဲ ေရေပးေနရတာ ျဖစ္တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေရေပးေဝေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာေက်ာ္သံုးစြဲထားသည့္ ပိုက္လိုင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရေပါက္ထြက္မႈ၊ ေရပိုက္လိုင္း ပိတ္ဆို႔မႈ၊ မျဖစ္မေနေပးေဝေနရသည့္ ဝန္းထမ္းအိမ္ရာမ်ား အစိုးရဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕စိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ ေစ်းႏွင့္ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ရွိ အမ်ားသံုးေရကန္တို႔တြင္ အခြန္အခ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံမႈမရွိဘဲ ေန႔စဥ္ ေရေပးေဝေနရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရထုတ္လုပ္မႈပမာဏအတိုင္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဦးခင္ေမာင္ေ၀က ရွင္းျပသည္။

ထိုေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အတြက္ ေရလိုအပ္ခ်က္ကို ေရထုတ္လုပ္မာဏအတိုင္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေရေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား မရွိေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုလည္း စည္ပင္က ေျပာသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၈ ရပ္ကြက္ရွိသည့္အနက္ ၿမိဳ႕ေရေပးေဝႏိုင္သည့္ ရပ္ကြက္မွာ ၂၂ ရပ္ကြက္ရွိသည္ဟု ၿမိဳ႕ေရေပးေဝေရးအင္ဂ်င္နီယာက ေျပာသည္။