သရက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပေလာက္ေဆး႐ံု ထူးခၽြန္ေဆး႐ံုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

0
359
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ထူးခၽြန္ သည့္ ေဆး႐ံုမ်ားေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုႏွင့္ ပေလာက္တိုက္ နယ္ေဆး႐ံုတို႔ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ားအနက္မွ စံျပ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုဆုႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ဆု၊ အတိုးတက္ဆံုးၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုဆုႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုဆု၊ ေဆးကုသမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ထူးခၽြန္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုဆုႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုဆု စသည့္ ဆုေျခာက္ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈ အရည္အေသြးျပည့္၀ လာေစေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး ျပည္သူ အားကိုးရသည့္ ေဆး႐ံုမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဆုမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ဆိုသည္။

“စံျပဳရတဲ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ား ေပၚ ေပါက္လာေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ ့စံျပ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုနဲ႔ စံျပၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုကို ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

အထက္ပါဆုမ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေဆး႐ံုလုပ္ငန္းအညႊန္းကိန္းမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ေနျပည္ေတာ္ ကုသေရးဦးစီး ဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဆုေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕က ကြင္းဆင္းကာ အကဲျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဆုရရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စံျပၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံုဆုကို ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုႏွင့္ စံျပတိုက္နယ္ေဆး႐ံုဆုကို သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပဲဒက္တိုက္နယ္ေဆး႐ံုက ရရွိခဲ့သည္။

အတိုးတက္ဆံုး ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုဆုကို ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုႏွင့္ အတိုးတက္ ဆံုးတိုက္နယ္ေဆး႐ံုဆုကို ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကံေမာ္တိုက္နယ္ေဆး႐ံုက ရရွိခဲ့သည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ျမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ံု ၇ ႐ံုႏွင့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၂၈ ႐ံုရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး ကုသေရး ဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကိုေဇာ္