ၾကားျဖတ္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရန္ ေန႔စား၀န္ထမ္းေခၚ

0
360

ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရန္ ေန႔စား၀န္ထမ္းေခၚယူေနေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ႐ံုး (လ၀က)ထံမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ကြက္ ၁၄၆ ကြက္ရွိၿပီး စာရင္းေကာက္၊ စာရင္းစစ္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ ထားလိုသူမ်ား သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လ၀က ႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လ၀က႐ံုးထံမွ သိရသည္။

လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ကြက္၂ ကြက္လွ်င္ စာရင္းေကာက္ ၁ ဦး၊ စာရင္း ေကာက္ ၄ ဦးလွ်င္ စာရင္းစစ္ ၁ ဦးႏႈန္း ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ(လ၀က) ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ဆိုသည္။

အထက္ပါေနရာမ်ားအတြက္ က်ား /မ မေရြးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး တကၠသိုလ္၀င္ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူႏွင့္ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

“ဘြဲ႕မရတဲ့ကေလးမ်ားေနရင္လည္း ဘြဲ႕ရတဲ့ကေလးကို ဦးစားေပး ရမယ္ေပါ့”ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္ထက္မႀကီးသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းတက္ဘလက္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္ဟု ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

စာရင္းေကာက္ႏွင့္ စာရင္းစစ္လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို သင္တန္းေပး မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္သည့္ေန႔မ်ားတြင္ ေန႔တြက္စရိတ္အျဖစ္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။

ၾကားျဖတ္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကို ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ ဌာနထံမွ သိရသည္။

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေကာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ တစ္ႀကိမ္ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လ၀ကဌာနထံမွ သိရသည္။

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရမီ ၾကားကာလတြင္ လူဦးေရႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ တြင္ လိုအပ္ေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားရရွိရန္ ၾကားျဖတ္ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လ၀ကဌာနထံမွ သိရသည္။

Dawei Watch

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု