ထီးခီးလမ္းအတြက္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သို႔ ေဒသခံမ်ား အၾကံျပဳခ်က္ေပးပို႔

0
1028
ပြည်တော်ပြန်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းအဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ေခ်းေငြ ဘတ္ ၄.၅ ဘီလီယံထုတ္ ေခ်းေပးမည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ NEDA အဖြဲ႔ႏွင့္ ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔ထံသို႔ အၾကံျပဳခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ယင္းလမ္းပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ားက ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထား၀ယ္-ထီးခီးလမ္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့သည့္ ခေမာင္းသြယ္ ေဒသအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားေဒသ မ်ားမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးႏွင့္ NEDA အဖြဲ႔၊ ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္ ၇ ခ်က္ကို ေပးပို႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ယင္းလမ္းပိုင္းကို အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းလမ္းစီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္စဥ္က မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ (အထူးသျဖင့္ ေရအရင္းအျမစ္) ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းေပးရန္၊ ေျမယာႏွင့္သီးႏွံအပါအ၀င္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကို တရားမွ်တစြာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေပးေဆာင္ရန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

 ယင္းအျပင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသေနဌာေနတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ယခင္လမ္းစီမံကိန္းကိုအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ယခုလက္ရွိလမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္မည့္သူမ်ား၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔ကို အသစ္ဖြဲ႔စည္းေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

“ဘာျဖစ္လို႔ဒီလိုအၾကံျပဳခ်က္ေတြ သူတို႔ကို ေပးလဲဆိုေတာ့ စကားနဲ႔ ေျပာရင္ ေလထဲမွာပဲ ေပ်ာက္သြားတတ္ တယ္ေလ။ စကားနဲ႔ေျပာရင္ သက္ေသ ဆိုတာမရွိဘူး။ စာနဲ႔ပါေရးၿပီးေပးတာ ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္လိုအပ္လာရင္လည္း သက္ေသအျဖစ္ ဒီစာကို အသံုးျပဳလို႔ ရေအာင္ပါ”ဟု ယင္းအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ ဆံုခဲ့သည့္ ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲေအာင္က ဆိုသည္။

ၿႏီဗ အဖြဲ႔ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူတို႔ကလည္း ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔အဖြဲ႔သည္ ထား၀ယ္- ထီးခီးလမ္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသေနျပည္သူမ်ား၏အသံကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို အၾကံျပဳခ်က္သာ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ထား၀ယ္- ထီးခီးလမ္း အဆင့္ျမႇင့္ တင္ႏိုင္ေရး ျမန္မာအစိုးရကို ေငြထုတ္ ေခ်းႏိုင္ရန္အတြက္ NEDA အဖြဲ႔မွ ယင္း လမ္းပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေလ့လာမႈလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးဆံုးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားမွာမူ ယခင္ျပႆနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးခင္ ယင္းလမ္းပိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာပါက ျပႆနာမ်ား ပိုမ်ားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထား၀ယ္ထီးခီးလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည့္ NEDA အဖြဲ႔ႏွင့္ ထိုင္းလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို ေဒသခံမ်ားက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ဆက္သြယ္မည့္ ယင္းလမ္းပိုင္းကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အီတာလ်ံထိုင္း ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထိုင္းႏိုင္ငံ NEDA အဖြဲ႕ထံမွ ေခ်းေငြရယူကာ ယင္းလမ္းပိုင္းကို ႏွစ္လမ္းသြားအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးျပန္လည္စိုင္းျပင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာ္သူစိုး